ISSN: 2149-2417
Sayı : 25 / Nisan - 2023
1.
TÜRKİYE’DE EMEĞİN FEMİNİZASYONU VE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM
Doç. Dr. Yücel UYANIK / Arş. Gör. Mehmet Atilla GÜLER
Sayı : 3 / Aralık 2015
ÖZ:
Emeğin feminizasyonu, neo-liberal küreselleşme sürecinde sosyal politika disiplini bağlamında en çok tartışılan kavramlardan biri olmuştur. Bu süreçte, emeğin feminizasyonu, dezavantajlı gruplar genelinde ve kadın emeği özelinde gerçekleştirilen çalışmaların hemen hepsinde eksen kavramlardan biri olarak öne çıkmıştır. Diğer yandan, demografik değişim de bu süreçte gündeme gelen diğer kavramlardan biridir. Demografik değişim kavramına ilişkin tartışmaların artmasında, nüfus yapısında yaşanan farklılaşmalar büyük öneme sahiptir. Son yıllarda bu kavramların Türkiye’de de tartışıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, emeğin feminizasyonu ile demografik değişim arasındaki ilişkiyi Türkiye özelinde incele mektir.

Anahtar Kelimeler : Emeğin Feminizasyonu, Demografik Değişim, Kadın Emeği, Dezavantajlı Gruplar.
ABSTRACT:
The feminization of labour is a concept that which it has been one of the most discussed concept during the neo-liberal globalization process in the context of social policy. This concept became a key for the studies which focused on vulnerable groups in general and in particular women labour during this process. On the other hand, the concept of demographic change is an another concept which come to the fore during this process too. Variations experienced in population structure are the main reason for the rise of the arguments about the demographic change. These concepts seem to be discussed in Turkey in recent years. The aim of this study, analyzing the correlation between the feminization of labour and demographic change for Turkey.

Keywords : The Feminization of Labour, Demographic Change, Women Labour, Disadvantaged Groups

Türk Metal Sendikası