ISSN: 2149-2417
Sayı : 25 / Nisan - 2023
1.
KÜÇÜK İŞLETMELERİN İŞGÜCÜ ARZINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR: SAKARYA TİCARET BORSASI’NA KAYITLI TEL SÜPÜRGE ÜRETİCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Arş. Gör. Dr. Bora YENİHAN
Sayı : 3 / Aralık 2015
ÖZ:
Bu çalışma, Sakarya Ticaret Borsası’na kayıtlı tel süpürge üreticilerinin işgücü sorunlarını ortaya koyabilmek ve çözüm önerileri getirmek amacıyla, coğrafi alan olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılmıştır. Nitel araştırma teknikleri içerisinde yer alan mülakat tekniği kullanılarak, katılımcılarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve kayıtlar içerik analizi ile incelenmiştir. Karşılaşılan sorun alanları yeterli sayıda eleman bulunmaması, sosyal güvenlik primlerinin yüksekliği ve devlet desteğinin olmaması şeklinde üç boyuta indirgenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, tel süpürgeciliğin tanıtımı ve özendirilmesi adına çırak okulları ve meslek edindirme kursları ile ortak hareket edilmesi, sosyal güvenlik primlerinin gözden geçirilmesi adına sosyal diyalog mekanizmasına işlerlik kazandırılması gerekmektedir. Ayrıca, devletin tel süpürge üreticileri ve ilgili meslek örgütleri ile olan iletişimin güçlendirilmesi için, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli birimler oluşturulması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler : İşgücü, İşgücü Sorunları, Emek-Yoğun Çalışma
ABSTRACT:
This study was conducted geographically within the borders of Sakarya Metropolitan Municipality in order to present the problems of the broom producers registered to Sakarya Commercial Exchange and provide solutions to these problems. Among the qualitative research methods, interview technique was used and face to face interviews were made with the participators and the records were examined via content analysis. The areas of problems encountered are reduced to three dimensions as lack of employees, the extremity of the social security contributions and no support from the government. According to the results acquired, there should be cooperation with vestibule schools and vocational courses in order to promote and encourage broom production and functionally should be provided to the social conversational mechanism in order to review social security contributions. Moreover, it has been found that various units should be created in related state institutions and organizations by the state in order to empower the communication between broom producers and related trade bodies.

Keywords : Workforce, Workforce Issues, Labor-Intensive Work.

Türk Metal Sendikası