ISSN: 2149-2417
Sayı : 25 / Nisan - 2023
1.
TÜRKİYE’DE HANELERDEKİ ÇOCUK SAYISININ KADININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEN BELİRLENMESİ
Doç. Dr. Hamdi EMEÇ
Sayı : 5 / Ağustos 2016
ÖZ:
Türkiye’de son on yılda doğurganlık hızının çok küçük düşüşler göstermesi nedeniyle ailelerdeki çocuk sayısının durağanlaştığı görülmektedir. Bunun yanında, bölgesel ve kır-kent ayrımı incelendiğinde, çocuk sayısı açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de hanelerdeki çocuk sayısını etkileyen faktörlerin, kadının demografik özellikleri ile çalışma durumu ve eğitim durumu gibi özelliklerini de inceleyerek, bölgeler arası yıldan yıla değişimini görmektir. Bu amaç doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün 1993, 1998, 2003 ve 2008 yıllarında yapmış olduğu Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması anketlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada Poisson, Negatif Binom ve Sıfır Değer Ağırlıklı Sayma Yöntemleri karşılaştırılmış ve en iyi yöntem belirlenmiştir. Kurulan modeller neticesinde çocuk sayısını belirlemede anne ve babanın eğitim durumlarının ve kadının işgücünde olup olmamasının çocuk sayısını azalttığı, fakat bu azalmanın önemli olmadığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Çocuk Sayısı, Doğurganlık, Sayma Verisi Modelleri.
ABSTRACT:
In Turkey, since there was a significant decrease in the fertility rate in the last decade, number of children in the families have started to become stable. Besides, there is a significant difference between regions and rural-urban. The aim of this study is to determine the impact of the demographical factors, employment status and educational level on the number of children in the households and observe the change in years. With this aim, Turkey’s Demographic and Health Surveys which were implemented by Hacettepe University Institute of Population Studies in 1993, 1998, 2003 and 2008 are used. In the study, methods of Poisson, Negative Binom and Zero-Inflated Models are compared and the best method is determined. As a result of these models, parents’ educational level and women’s employment status are found to decrease the number of children in the household, however this decrease is insignificant.

Keywords : Number of Children, Fertility Rate, Count Data Models.

Türk Metal Sendikası