ISSN: 2149-2417
Sayı : 25 / Nisan - 2023

Sayı : 11 / Ağustos - 2018


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
ÇOCUK VE GENÇLİK POLİTİKALARI AÇISINDAN SPORUN ÖNEMİ VE SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK UYGULAMALAR
IMPORTANCE OF SPORTS IN TERMS OF CHILDREN AND YOUTH POLICIES AND PRACTICES RELATED TO SYRIAN REFUGEES
Prof. Dr. Ersin KAVİ / Arş. Gör. Yusuf Ziya YILDIRIM

ÖZ:

Çocuklar ve gençler bir toplumun geleceği konumundadır. Dolayısıyla devletlerin, geleceklerini şekillendirmesi açısından çocuklara ve gençlere yönelik uyguladıkları sosyal politikalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu politikalar çok çeşitli alanlarda olabilir. Özellikle, sanat, spor ve bilimsel etkinlikler, organizasyonlar ya da mesleki yönlendirmeler hem çocukların ve gençlerin zamanlarını olumlu faaliyetlerle geçirmesini sağlamakta hem de ileride sahip olacakları mesleklerin temelleri bu yolla atılabilmektedir.

Özellikle sporun günümüzde çocuklar ve gençler üzerinde önemli bir etkisi söz konusudur. Spor dallarından da futbolun etki alanı ise diğerlerine göre daha fazladır. Bu nedenle çocuk ve gençlerin futbol bağlamında spora yönlendirilmesi daha kolay olmaktadır. Futbola yönlendirilen çocuk ve gençlerin, sahip oldukları enerjiyi bu alanda harcayacakları ve disipline olacakları düşünüldüğünde kötü alışkanlıklardan uzak kalma olasılıkları artmaktadır.

Suriyeli mülteciler açısından ise spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, özellikle Suriyeli çocuk ve gençlerin toplumsal entegrasyonunda önemli bir yer tutmaktadır. Öyle ki, spor özellikle de futbol dünyadaki çocuk ve gençlerin bir nevi ortak dili haline gelmiş durumdadır. Dolayısıyla, Suriyeli çocuk ve gençlerin içinde bulundukları toplumla kaynaşmasında ve zamanlarını olumlu şekillerde değerlendirmelerinde sporun önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır.

Bu çalışmada da genel olarak çocuk ve gençlik politikalarından bahsedilecek ve özellikle de sporun bu politikalar üzerindeki etkisi ele alınmaya çalışılacaktır. Bununla birlikte, Suriyeli mültecilere yönelik politikalar çerçevesinde sporun özellikle de futbolun çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi vurgulanarak, ilgili uygulamalardan örnekler verilecektir.Anahtar Kelimeler : Çocuk, Genç, Çocuk Politikaları, Gençlik Politikaları, Suriyeli Çocuklar, Suriyeli Gençler, Spor Politikası.
ABSTRACT:

Children and youth are the future of a society. Therefore, states social policies have an important place towards children and youth for shaping their future. These policies may be in many different areas. Especially, activities, organizations and vocational guidance about art, sport and some other technical issues ensure that both children and youth spend tehir time with favourable times and also with this way their future profession can based.

Nowadays espically sport have important effect on children and youth. And football in sports have more wider effect than other. Fort his reason its more easy to direct children and youth to the sport via football. When its considered that the children and youth which are directed to the football have to be spent their energy in this area and will be disciplined, the possibilities of become distanced from having bad habits increases.

Extensions of sport activities take an important place for Syrian refugees, especially for social integration of Syrian children and youth. So that sport especially football has become a common language for children and yout all around the world. Therefore, sport has an important function for Syrian children and youth for integration with society within and make use of their time positively

In this study, children and youth policies will be mentioned and especially effects of sport to this policies will be handled. In addition to this, sport’s and especially football’s effect on Syrian children and youth will be emphasize and given examples from some practices.Keywords : Children, Youth, Children Policy, Youth Policy, Syrian Children, Syrian Youth, Sports.

2.
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ
PERMANENT INCAPACITY INCOME IN OCCUPATIONAL ACCIDENT AND OCCUPATIONAL DISEASE INSURANCE
Arş. Gör. Emrah ÇETİN / Arş. Gör. Ali Said YAZICI

ÖZ:

İş kazaları ve meslek hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem ekonomik hem de sosyal açıdan birçok olumsuz neticeyi beraberinde getirmektedir. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasında amaç, bireylerin karşılaşabileceği mesleki risklere karşı ekonomik ve sosyal bir güvence sağlamaktır. Özellikle sigortalının meslekte kazanma gücünü belli bir oranda kaybetmesi neticesinde kendisine bağlanan sürekli iş göremezlik geliri veya sigortalının ölümü halinde geride kalan hak sahiplerine sağlanan yardımlar, ortaya çıkan sosyo-ekonomik kaybı gidermek adına oldukça önemlidir.

5510 sayılı Kanun’un 19. ve 20. maddelerinde sürekli iş göremezlik geliri düzenlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, kısa vadeli sigorta kollarından iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan sürekli iş göremezlik geliri konusunu son mevzuat değişiklikleri, Yargıtay kararları ve doktrin görüşleri çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde ele almaktır.Anahtar Kelimeler : İş Kazası, Sürekli İş Göremezlik Geliri, Meslek Hastalığı
ABSTRACT:

Occupational accidents and occupational diseases lead bad consequences in terms of economics and social for Turkey like other countries in the world. The aim of occupational accident and occupational disease insurance is to provide economic and social guarantee against the occupational risks which individuals may meet. In particular, it is important both provision of permanent incapacity income as a result of the loss of the insured's earning capacity in profession in a certain rate and benefits provided to the surviving beneficiaries in the event of the death of the insured, in the name of compensate for socio-economic loss.

Permanent incapacity income is prescribed in the articles 19 and 20 of Act No. 5510. The aim of this study is to examine on the subject of permanent incapacity income from occupational accident and disease insurance in short-term insurance branches in the framework of recent legislative amendments, doctrine and jurisprudence of Supreme Court in detail.Keywords : Occupational Accident, Permanent Incapacity Income, Occupational Disease.

3.
YENİ SOSYAL RİSKLER VE YENİ REFAH DÜZENİ
NEW SOCIAL RISKS AND WELFARE STATE REFORM
Doç. Dr. Doğa Başar SARIİPEK

ÖZ:
Savaş sonrası refah devletleri esas olarak işgücü piyasasından gelir elde etme yeteneğinin kesintiye uğraması riskinin aileler üzerindeki olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırma amacı etrafında oluşturulmuştur. Ancak günümüzde sosyal risklerin yapısı, türü ve niteliği derinden değişmiş ve artık eğreti istihdam, çalışan yoksulluğu, uzun dönemli ve yapısal işsizlik, bekâr ebeveynlik gibi yeni sosyal risk türleri yaygınlaşmıştır. Bu da geleneksel refah devletlerinin bu yeni koşullara göre yeniden tasarlanmasını ve adapte edilmesini gerektirmiştir. Yeni sosyal riskler tartışması aynı zamanda, refah devletinin sonunun geldiği ve artık uygulanabilir olmadığı iddialarına da yeni bir açılım ve cevap niteliğindedir. Bu sayede, refah devletinin hem teorik hem de uygulama safhalarında kabuk ve yöntem değiştirerek hala uygulanabilir olduğunun kanıtıdır. Nitekim refah devletini doğuran ve onu sürekli gerekli kılan sosyal riskler ortadan kalkmamış; sadece nitelik ve tür değiştirmişlerdir. Bu çalışma ile varılan sonuç, refah devletlerinin yeni sosyal risklere karşı hak temelli ve hayırseverlik/yardımseverlik temelli sosyal koruma anlayışları çerçevesinde dengeli bir şekilde yeniden tasarlanması ve refahta yönetişim ilkesinin hayata geçirilmesi gerektiğidir.

Anahtar Kelimeler : Yeni Sosyal Riskler, Refah Devleti Reformu, Post-Endüstrileşme, Risk Yönetimi.
ABSTRACT:
Postwar welfare states were built on the aim of protecting families from negative consequences of losing the ability of gaining income from labour markets. However, the structure, type and features of social risks have changed deeply today and new social risk types such as precarious employment, the working poor, long term and structural unemployment, single parenthood have emerged. This new era in social risks required welfare states to be redesigned in conformity with these new circumstances and be adapted finely to them. Besides, debates on new social risks bring a new perspective for the claims that welfare state has reached its end and is not applicable anymore. To this end, this debate indeed provides the proof of welfare state is still applicable after a successful reorganization to the new era. The risks which produced the welfare state in the first place have not disappeared, but transformed deeply in regards of their types and features. The result of this study is that welfare states are in need of redesign around new social risks with the right combination of rights-based and charity-based policies and the principle of “governance in welfare” should be realized immediately.

Keywords : New Social Risks, Welfare State Reform, Post-Industrialization, Risk Management.

SÖYLEŞİ/INTERVIEW
4.
SÖYLEŞİ
INTERVIEW
Prof. Dr. Faruk ANDAÇ


DAVET YAZILARI/NOT PEER REVIEWED ARTICLES (SPECIAL)
5.
4. SANAYİ DEVRİMİNİN EŞİĞİNDE
AT THE THRESHOLD OF THE “FOURTH INDUSTRIAL REVULATION”
Prof. Dr. Heinz D. KURZ

ÖZ:
İlgili tebliğ siber-fiziki sistemleri temel alan bazen de ‘Dördüncü Sanayi Devrimi’ olarak adlandırılan yapay zekâ ve nesnelerin internetine ilişkin bazı olası etkileri ele almaktadır. Yapay zekâ ve nesnelerin internetinin istihdamın hacmi ile niteliğinin yanı sıra gelir dağılımına olan etkileri üzerinde durulmuştur. Teknolojik değişime ait bu yeni dalgaların sosyal açıdan hasara yol açabilecek etkilerini en azından hafifletmeye ya da bunlardan korunmaya yönelik alınması gereken önlemler müzakere edilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Dördüncü Sanayi Devrimi, Yapay Zekâ.
ABSTRACT:
The paper discusses some of the probable effects of what is sometimes called the “Fourth Industrial Revolution”i based on cyber-phsical systems, the internet of things and artificial intelligence. The attention focuses on their impact on the volume and composition of employment and the distribution of income. Some measures to be taken to ward off or at least mitigate the socially detrimental effects of the new waves of tecnolological change are discussed.

Keywords : Fourth Industrial Revolution, Cyber-Phsical Systems.

6.
AVUSTURYA’DA TÜRK İŞÇİLERİ VE UYUM SORUNU
TURKISH WORKERS IN AUSTRIA AND THE ISSUE OF ADAPTATION
Kadim ÜLKER

ÖZ:

Avrupa’da çalışan Türk işçilerinin yaşadıkları topluma uyumu hiç kolay olmamıştır. Bu durum, Avusturya’da yaşayan Türk işçileri için de böyle olmuştur.

Türk işçilerinin ev sahibi ülkede sadece “işgücü” olarak görülmeleri uyum sorununu başlatan neden olmuştur. Türk işçiler, barınacakları bir ev bulma konusunda dahi inanılması kolay olmayan zorluklar yaşamışlardır. Deyim yerindeyse “yıllarca valizlerinin üzerinde” oturmuşlardır.

Çocukların eğitimi de ayrı bir sorun alanı oluşturmuştur. Avusturya’da doğan Türk çocukları görece daha şanslı olmuşlardır. Avusturyalıların ayrımcı tavırları da bir başka sorundur.Anahtar Kelimeler : Türk İşçiler, Uyum, Dışlanma.
ABSTRACT:

It is not easy for Turkish workers working in Europe to fit in the society that they are living in. This situation is also the same for Turkish workers living in Austria.

To be merely seen as the 'labor' in the host country, is the main reason which triggers the adaptation problem of Turkish workers. Turkish workers have experienced incredible problems even in finding a house to take a shelter. So to speak, 'they have been domiciled on their suitcases for years'.

The education of their children is another phase of the problems that they've encountered. Turkish children born in Australian territory are relatively lucky. The discriminatory attitude of the Austrians is another case.Keywords : Turkish Workers, Adaptation, Exclusion.

7.
ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇERÇEVEDE ÜCRETİN KORUNMASI: “ÜCRET GARANTİ FONU”
MAINTENANCE OF WAGES IN NATIONAL AND INTERNATIONAL CONTEXT: WAGE GUARANTEE FUND
R. Demet KURU

ÖZ:
Emekçinin ücretinin düzenli ve tam olarak ödenmesi, kendisi ve ailesi için tek geçim kaynağı olması dolayısıyla hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda ücretin korunması ulusal ve uluslararası belgelerde düzenlenen temel konulardan olmuştur. Özellikle kırılgan ekonomiye sahip ülkelerde işverenin ödeme güçlüğüne düşme olasılığının yüksek olması, ücret alacaklarının korunmasını ayrıca önemli kılmaktadır. Temelde bu riske karşı önlem almak amacıyla oluşturulmuş Ücret Garanti Fonu, çalışmamızda ulusal ve uluslararası çerçevede incelenmiş ve konuya ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Ücret, Ücretin korunması, Ücret Garanti Fonu.
ABSTRACT:
Because of the only source of income for labourer and his/her family, full and regular payment of the wages is vital. In this context the maintenance of wages is one of the fundamental issues in national and international regulations. Especially in countries with fragile economies It is likely to fall to the employer's insolvency, is making more important to protecting the wages. Wage guarantee fund that is created to take countermeasures against this risk fundamentally, is examined and evaluated in our study in national and international context.

Keywords : Wage, Maintenance of Wages, Wage Guarantee Fund.

Türk Metal Sendikası