ISSN: 2149-2417
Sayı : 25 / Nisan - 2023

Sayı : 3 / Aralık - 2015


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ
Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER

ÖZ:
Çalışma psikolojisi, çalışma hayatındaki bireyin psikolojik iyilik halini sağlamak adına bilgi üretiminde bulunan ve uygulamalı psikoloji altında yer alan bir bilim dalıdır. Çalışma psikolojisinin tarihçesi üzerinde durulacak olan bu makalede, alandaki gelişmelere ilişkin günümüz çalışma yaşamına yönelik bir değerlendirme yapmak da amaçlanmaktadır. Bir bilim dalının güncel önemini anlamak ve alanda gelecekte nasıl gelişmeler olacağına dair bir çıkarımda bulunmanın, ancak o bilim dalının tarihçesinin iyi bir şekilde anlaşılması ile mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda makalede, tarihin farklı dönemleri itibariyle çalışma psikolojisi alanında yapılan araştırma ve uygulamalar sunulacaktır. Makalenin, çalışma psikolojisinin geçmiş çalışmalarını ön plana çıkaran özelliğinin, ilgili yazına katkıda bulunacağı ve alandaki araştırmacılara rehber oluşturacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Çalışma, Psikoloji, Çalışma Psikolojisi, Uygulamalı Psikoloji, Tarihçe
ABSTRACT:
As a sub-field of applied psychology, work psychology is a discipline that generates knowledge to provide the well-being of the individual at work. In this article, the history of the discipline will be elaborated, develepments in the field will be evaluated according to today's work life. In order to infer the contemporary significance and future developments of a field, the history of the field should be well comprehended. Accordingly in this article, research and practical implications will be presented in respect to various historical periods. Article's emphasis on the previous studies work psychology is considered as a contribution to the related literature and as guidance to the researchers in the field.

Keywords : Work, Psychology, Work Psychology, Aplied Psychology, History.

2.
TÜRKİYE’DE EMEĞİN FEMİNİZASYONU VE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM
Doç. Dr. Yücel UYANIK / Arş. Gör. Mehmet Atilla GÜLER

ÖZ:
Emeğin feminizasyonu, neo-liberal küreselleşme sürecinde sosyal politika disiplini bağlamında en çok tartışılan kavramlardan biri olmuştur. Bu süreçte, emeğin feminizasyonu, dezavantajlı gruplar genelinde ve kadın emeği özelinde gerçekleştirilen çalışmaların hemen hepsinde eksen kavramlardan biri olarak öne çıkmıştır. Diğer yandan, demografik değişim de bu süreçte gündeme gelen diğer kavramlardan biridir. Demografik değişim kavramına ilişkin tartışmaların artmasında, nüfus yapısında yaşanan farklılaşmalar büyük öneme sahiptir. Son yıllarda bu kavramların Türkiye’de de tartışıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, emeğin feminizasyonu ile demografik değişim arasındaki ilişkiyi Türkiye özelinde incele mektir.

Anahtar Kelimeler : Emeğin Feminizasyonu, Demografik Değişim, Kadın Emeği, Dezavantajlı Gruplar.
ABSTRACT:
The feminization of labour is a concept that which it has been one of the most discussed concept during the neo-liberal globalization process in the context of social policy. This concept became a key for the studies which focused on vulnerable groups in general and in particular women labour during this process. On the other hand, the concept of demographic change is an another concept which come to the fore during this process too. Variations experienced in population structure are the main reason for the rise of the arguments about the demographic change. These concepts seem to be discussed in Turkey in recent years. The aim of this study, analyzing the correlation between the feminization of labour and demographic change for Turkey.

Keywords : The Feminization of Labour, Demographic Change, Women Labour, Disadvantaged Groups

3.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA YÖNETİCİYE GÜVEN VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ: GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doç. Dr. Orhan KOÇAK / Ömer ÖZİŞLİ / Ömer Erdem KOÇAK

ÖZ:
Sağlık hizmetleri sektörü insan odaklı, ertelenemeyen, sıfır hata düşüncesi ile yapılmaya çalışılan bir hizmet sektörüdür. Bu sektör sağlık çalışanlarının üstün gayret ve emekleriyle hizmet vermeye çalışmakla beraber; çalıştıkları ortam, karşılaştıkları hastalar ve yöneticilerin davranış biçimleri, çalışanların yöneticilerine olan güvenlerini etkilemektedir. Güven eksikliği, sosyal destek bulamamasına yol açarak, tükenmişlik sendromunun oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu çalışmada, Kocaeli İli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde çalışan 188 sağlık çalışanının, yöneticilerine güvenleri ile tükenmişlik durumları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışma bulguları olarak, duygusal güvenin, duygusal tükenmişliği azaltıcı bir etkisi olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Tükenmişlik, Güven, Yönetici, Sağlık Çalışanı.
ABSTRACT:
Health services is a human-oriented, irrecusable sector which is conducted through zero-defection. However, this sector involves excessive efforts and endeavors of emplo yees, relationships within the working environment may lead to burnout or not. Trust, as an indicator of built social support, may impede burnout. In this study, the relationship between health worker’s trust to managers and burnout of 188 employees working in Gölcük Necati Çelik State Hospital in Kocaeli province of Turkey is examined. Consequently, the findings show that only affective trust has an negative effect on burnout.

Keywords : Burnout, Trust, Manager, Health Worker.

4.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAM SÜREÇLERİ: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI
Doç. Dr. Serap ÖZEN

ÖZ:
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, bilimsel faaliyetleri ve öğretimini emek ve çalışan insan temelinde sürdüren, disiplinler arası bölümdür. Bir akademik programın öz değerlendirmesinde, programda yürütülen bilimsel araştırma ve yayınlar kadar, mezunların istihdam süreçleri de önemlidir. Programın işgücü piyasası ile ilişkisi ve uyumu, mezunlarının istihdamdaki durumu ile ortaya çıkar. Bu çalışmada, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri mezunlarının çalışma yaşamına geçişleri, istihdam koşulları, mevcut istihdam durumları ve lisans eğitimlerine yönelik değerlendirme ve algıları araştırılmıştır. Hazırlanan anketle 199 mezuna ulaşılmış ve veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Lisans Eğitimi, Mezunların Istihdam Süreçleri.
ABSTRACT:
The Department of Labour Economics and Industrial Relations is a multi-discipliner department in regard to its focus of scientific activities and of teaching on work and labour. It is significant to self-evaluation the departments’ success and progress not only in relation to its scientific research and publication outputs but also the employment prospects of its graduates. The employment situation of the graduates is a good medium to evaluate the departments’ relationship and harmonisation capacity with the labour market. This study aims to examine the labour market access, employment situations and working conditions of the graduates together with an evaluation of the perspectives of graduates on their subject and its fitting to the needs of jobs market. A questioner is applied to 99 graduates and the results are analysed by using the SPSS programme.

Keywords : The Department of Labour Economics and Industrial Relations, Undergraduate, Employment Prospects of the Graduates.

5.
KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TAŞERON SAĞLIK İŞÇİLERİNİN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ
Mukaddes Esra AYSAN

ÖZ:
Kamu mal ve hizmetlerinin verimsiz olduğu, bu nedenle de özelleştirilmesi gerektiği iddiasına dayanan neo-liberal politikalar sonucunda sağlık sektörü de piyasanın konusu haline gelmiş alanlardan birisidir. Sağlık sektöründe uygulanan bu politikalar sonucunda, sektörde çalışan taşeron sağlık işçisi sayısı zaman geçtikçe hızla artmaktadır. Bu çalışmada, neo-liberal politikalar sonucu meydana gelen sağlık sektöründeki küresel dönüşüm, bu dönüşümün Türkiye’deki uygulaması olan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ve bunun sağlık çalışanlarına etkisi incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler : Neo-Liberal Politikalar, Sağlıkta Dönüşüm, Özelleştirme, Taşeronlaşma.
ABSTRACT:
Markets began to discuss the healt sector as a result of neo-liberal policies based on argument that puplic properties and services are inadequate and must be privatized.The number of subcontracted workers has gradually increased due to such policies implemented in the healt sector. This study examines the global transformation witnessed as a result of “Health Transformation Program” and its consequences.

Keywords : Neo-liberal Policies, Health Transformation, Privatization, Subcontraction.

6.
TÜRKİYE’DE KAMU SEKTÖRÜ SENDİKACILIĞININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Gökçe CEREV

ÖZ:
Bu çalışmada, kamu çalışanlarının Türkiye’deki kamu sendikacılığının mevcut durumuna bakışı, Kocaeli’ndeki eğitim sendikaları üyesi çalışanlar üzerinden anket yöntemi ile araştırılarak, SPSS 16 programında analiz edilmiştir. Yapılan anket sonuçlarının değerlen dirilmesi ile, sendika üyesi çalışanların bakışı açısı çerçevesinde Türkiye’deki kamu sendikacılığının mevcut durumu hakkında yargılara varılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, çalışanların sendikaları çalışanların hak ve çıkarlarını koruyan demokratik kuruluşlar olarak tanımlandığı, Türkiye’de kamu sendikacılığının, çalışanların hak ve çıkarlarını koruyup, geliştirecek ve bu konuda kamuoyu oluşturacak kadar güçlü ve güvenilir kuruluşlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Sendika, Kamu Sendikacılığı, Eğitim Sendikacılığı.
ABSTRACT:
This study discusses the considerations of the civil servants regarding the public sector unionism through the analyze by means of SPSS software of the data obtained via a survey study conducted on the education professionals in Kocaeli, who are affiliated to Education Professionals’ Unions. A set of conclusions have been derived in respect of the current condition of public sector unionism in Turkey based on considerations of the civil servants affiliated to Education Professionals’ Unions through discussion of the survey results. Accordingly; it is concluded that civil servants describe unions as democratic organizations, which champion and promote the rights and interests of civil servants, and that public sector unions in Turkey are recognized and considered as reliable organizations, which are trusted to protect and improve the rights and interests of civil servants and to mold public opinion to the said end.

Keywords : Unions, Public Sector Unionism, Education Unionism.

7.
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ’NÜN (ILO) SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM
Varol DUR

ÖZ:

Uluslararası Çalışma Örgütü, kuruluşundan itibaren küresel düzeyde yüksek çalışma standartlarını yerleştirmeyi temel hedef olarak ortaya koymuştur. Homojen olmayan koşullarda ve ciddi bir yaptırım gücüne sahip değilken, bunu başarabilmek için temel olarak iki yöntem kullanmıştır: Bağlayıcılığı olan sözleşmeler ve bağlayıcı olmayan tavsiye kararları.

ILO’da bağlayıcı sözleşmelere dayanan ve izlemeyi esas alan bir yapıdan, bağlayıcı olmayan tavsiye kararlarına ve tanıtımla teşvike dayanan bir yapıya doğru seyreden bir dönüşüm gözlenmektedir. Bu süreç lehte ve aleyhte pek çok değerlendirmeye neden olmuştur. Her ne kadar, literatürde tartışma devam etse de, ILO’nun “soft law” adı verilen tavsiye kararı ve stratejilere dayanan ve kamuoyunun tümünün desteğini almayı hedefleyen politikaları uygulamaya devam etmektir. Bu çalışmada da, sosyal koruma/sosyal güvenlik özelinde örgütün sahip olduğu araçların kullanımındaki dönüşümü tarihsel bir süreç içinde değerlendirmektedir.Anahtar Kelimeler : Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Sosyal Politika, Sosyal Güvenlik, Sosyal Koruma Tabanları.
ABSTRACT:

Since its foundation, International Labour Organization has set its ultimate goal as establishing high level labour rights in global scale. The organization has used mainly two different instruments for accomplish this mission in a non-homogeny environment and without support of serious enforcement mechanisms: binding conventions and non-binding recommendations.

The transformation process in ILO from the structure based on binding conventions and monitoring to the structure based on non-binding recommendations, promotions and encouragement has been observed. The process has been received huge number of negative and positive critics. Although the discussion on academic level has continued on the matter, ILO has pursued the policies based on soft law and strategies and aimed to achieve full public support. This study has evaluated ILO’s transformation of usage methods of the instruments, specifically in the area of social protection/ security.Keywords : International Labour Organization, International Social Policy, Social Security, Social Protection Floors.

8.
KÜÇÜK İŞLETMELERİN İŞGÜCÜ ARZINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR: SAKARYA TİCARET BORSASI’NA KAYITLI TEL SÜPÜRGE ÜRETİCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Arş. Gör. Dr. Bora YENİHAN

ÖZ:
Bu çalışma, Sakarya Ticaret Borsası’na kayıtlı tel süpürge üreticilerinin işgücü sorunlarını ortaya koyabilmek ve çözüm önerileri getirmek amacıyla, coğrafi alan olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılmıştır. Nitel araştırma teknikleri içerisinde yer alan mülakat tekniği kullanılarak, katılımcılarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve kayıtlar içerik analizi ile incelenmiştir. Karşılaşılan sorun alanları yeterli sayıda eleman bulunmaması, sosyal güvenlik primlerinin yüksekliği ve devlet desteğinin olmaması şeklinde üç boyuta indirgenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, tel süpürgeciliğin tanıtımı ve özendirilmesi adına çırak okulları ve meslek edindirme kursları ile ortak hareket edilmesi, sosyal güvenlik primlerinin gözden geçirilmesi adına sosyal diyalog mekanizmasına işlerlik kazandırılması gerekmektedir. Ayrıca, devletin tel süpürge üreticileri ve ilgili meslek örgütleri ile olan iletişimin güçlendirilmesi için, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli birimler oluşturulması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler : İşgücü, İşgücü Sorunları, Emek-Yoğun Çalışma
ABSTRACT:
This study was conducted geographically within the borders of Sakarya Metropolitan Municipality in order to present the problems of the broom producers registered to Sakarya Commercial Exchange and provide solutions to these problems. Among the qualitative research methods, interview technique was used and face to face interviews were made with the participators and the records were examined via content analysis. The areas of problems encountered are reduced to three dimensions as lack of employees, the extremity of the social security contributions and no support from the government. According to the results acquired, there should be cooperation with vestibule schools and vocational courses in order to promote and encourage broom production and functionally should be provided to the social conversational mechanism in order to review social security contributions. Moreover, it has been found that various units should be created in related state institutions and organizations by the state in order to empower the communication between broom producers and related trade bodies.

Keywords : Workforce, Workforce Issues, Labor-Intensive Work.

9.
BELİRSİZ ALACAK DAVASININ İŞÇİ ALACAKLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Recep ÇAKRAK

ÖZ:
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, davacıların mağduriyetini önlemek amacıyla hukukumuzda yeni bir dava türü olarak belirsiz alacak davası, m.107’de “Belirsiz Alacak ve Tespit Davası” başlığı altında düzenlenmiştir. HMK m.107/1’deki “davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.” hükmü davacının talep sonucunu belirleyemediği veya imkânsız olduğu durumlarda uygulanabilecektir. Bu makalede işçi alacakları ve tazminatları için belirsiz alacak davasının açılabilip açılamayacağı konusu tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler : İşçi Alacakları, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Belirsiz Alacak Davası, Kısmi Dava, Tespit Davası.

SÖYLEŞİ/INTERVIEW
10.
SÖYLEŞİ
Prof. Dr. Seza REİSOĞLU


DAVET YAZILARI/NOT PEER REVIEWED ARTICLES (SPECIAL)
11.
XIX. YÜZYILDA ANADOLU’YA GELEN SEYYAHLARIN SEYAHATNAMELERİNDE SANAYİ DEVRİMİ’NİN İZLERİ (AMASYA ÖRNEĞİ)
Prof. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI


12.
KAMU GÖREVLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME HAKKININ GERÇEKLİĞİ MESELESİNDE ÖNEMLİ BİR FAKTÖR: KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU VE NİTELİĞİ
Prof. Dr. Kadir ARICI


13.
MESLEK HASTALIKLARIMIZI NEDEN TANIYAMIYORUZ?
Dr. Cebrail ŞİMŞEK


14.
SGK’DA DENETİM
İsa KARAKAŞ


15.
TÜRK ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SİSTEMİNİN ÖNEMLİ BELGELERİ: KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLLERİ
Dr. Naci ÖNSAL


BELGE METİNLER /TEXT DOCUMENTS
16.
BELGE: 1990 YILI ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜTürk Metal Sendikası