ISSN: 2149-2417
Sayı : 25 / Nisan - 2023

Sayı : 5 / Ağustos - 2016


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
MOBBİNG (İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ)
Prof. Dr. Levent SEVİNÇOK

ÖZ:
İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), çalışanları yakından ilgilendiren, mağdurlar, işyerleri, aile ve toplum üzerinde pek çok olumsuz psikososyal sonuçları olan ve önemi tüm dünyada giderek artan bir sorundur. Bu makalede, ülkemizde de giderek daha fazla tartışılan bir konu olan İşyerinde Psikolojik Taciz çeşitli yönleriyle gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler : İşyerinde Psikolojik Taciz, Mobing, Mağdur, Psikososyal Sonuçlar.
ABSTRACT:
The Workplace Psychological Harrassment (Mobbing) is a growing problem on all over the world which is mostly related to workers, and has many negative psychosocial outcomes on victims, organizations and the society. In this article, Mobbing which is also a salient issue in Turkey will be reviewed with various aspects.

Keywords : The Workplace Psychological Harrassment, Mobbing, Victim, Psychosocial Outcomes.

2.
PSİKOLOJİK TACİZ VE YILDIRMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BANKA ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
Prof. Dr. Serap PALAZ

ÖZ:
Bu araştırmanın amacı işyerinde psikolojik taciz ve yıldırma davranışlarının bankacılık sektöründe yaygınlığının belirlenmesi, karşılaşılan olumsuz davranışların adlandırılması ve demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin araştırılmasıdır. Buna ek olarak mesleki bir sağlık ve güvenlik sorunu olan işyerinde psikolojik taciz ve yıldırmanın muhtemel örgütsel etkilerini tespit etmek için bu tür davranışlara maruz kalma ile çalışanların iş tatmini, tükenmişlik duygusu ve işten ve meslekten ayrılma niyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı da incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre banka çalışanlarının yüzde 8’i kendilerini psikolojik taciz ve yıldırma mağduru olarak etiketlemiş, yüzde 4,5 ise çalışma arkadaşlarının bu tür davranışlara maruz kaldığına tanıklık ettiğini ifade etmiştir. Psikolojik taciz ve yıldırma davranışlarına maruz kalma ile iş doyumu arasında negatif, tükenmişlik düzeyi ve işten ve meslekten ayrılma niyetleri arasında ise pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Psikolojik Taciz ve Yıldırma, Banka Çalışanları, İş Doyumu, Tükenmişlik, İşten Ayrılma Niyeti, Türkiye.
ABSTRACT:
The aim of the study was to determine the bullying behaviours and its frequency among a group of banking employees, the association between workplace bullying and demographic variables such as age, gender, education, seniority and positions. In addition this study examines the relationship between workplace bullying and job satisfaction, burnout, and the intention to leave the job in the banking sector. Our findings indicate that a total of 8% of the respondents reported that they had been bullied, and 4,5% had witnessed others being bullied in the workplace during the last six months. Furthermore it is found that bullying was negatively related to job satisfaction and positively related to burnout and intention to leave the job.

Keywords : Bullying, Banking Employees, Job Satisfaction, Burnout, Intention to Leave Turkey.

3.
ESTETİK EMEK: ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN YENİ GÖRÜNÜMÜ
Doç. Dr. H. Şebnem SEÇER

ÖZ:
Bu çalışma, literatürümüzde henüz çok yaygınlaşmamış olan estetik emek olgusunun içeriğini ve niteliğini ele alarak, bunu hizmet sektörü çalışanları açısından yeni bir ayrımcılık boyutu olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Estetik emeğin çalışanların bedensellikleri üzerindeki kontrol ile yapılandırılması önemli bir yön olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan, bu kontrolün işverenler tarafından ayrımcılıkta yeni bir araç olarak kullanılması ve çalışma yaşamında ayrımcılık açısından en dezavantajlı konumda olan kadınlara olan etkisi dikkat çekici bir diğer yön olarak vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Estetik Emek, Görünümcülük, Ayrımcılık.
ABSTRACT:
In this study, it is aimed that to discuss the details of the content and characteristics the aesthetic labour which is not become widespread in our literature yet and that to consider this point as a new discrimination dimension with regards to service sector employees. It is emerging as an important aspect that the aesthetic labour is configuring with controlling the corporeality of employees. On the other hand, the control on corporeality of employees is used as a new tool by the employers and it is remarkable that the aesthetic labour has an important effect on women employees who are the most disadvantages group in working life.

Keywords : Aesthetic Labour, Lookism, Discrimination.

4.
TÜRKİYE’DE HANELERDEKİ ÇOCUK SAYISININ KADININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEN BELİRLENMESİ
Doç. Dr. Hamdi EMEÇ

ÖZ:
Türkiye’de son on yılda doğurganlık hızının çok küçük düşüşler göstermesi nedeniyle ailelerdeki çocuk sayısının durağanlaştığı görülmektedir. Bunun yanında, bölgesel ve kır-kent ayrımı incelendiğinde, çocuk sayısı açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de hanelerdeki çocuk sayısını etkileyen faktörlerin, kadının demografik özellikleri ile çalışma durumu ve eğitim durumu gibi özelliklerini de inceleyerek, bölgeler arası yıldan yıla değişimini görmektir. Bu amaç doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün 1993, 1998, 2003 ve 2008 yıllarında yapmış olduğu Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması anketlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada Poisson, Negatif Binom ve Sıfır Değer Ağırlıklı Sayma Yöntemleri karşılaştırılmış ve en iyi yöntem belirlenmiştir. Kurulan modeller neticesinde çocuk sayısını belirlemede anne ve babanın eğitim durumlarının ve kadının işgücünde olup olmamasının çocuk sayısını azalttığı, fakat bu azalmanın önemli olmadığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Çocuk Sayısı, Doğurganlık, Sayma Verisi Modelleri.
ABSTRACT:
In Turkey, since there was a significant decrease in the fertility rate in the last decade, number of children in the families have started to become stable. Besides, there is a significant difference between regions and rural-urban. The aim of this study is to determine the impact of the demographical factors, employment status and educational level on the number of children in the households and observe the change in years. With this aim, Turkey’s Demographic and Health Surveys which were implemented by Hacettepe University Institute of Population Studies in 1993, 1998, 2003 and 2008 are used. In the study, methods of Poisson, Negative Binom and Zero-Inflated Models are compared and the best method is determined. As a result of these models, parents’ educational level and women’s employment status are found to decrease the number of children in the household, however this decrease is insignificant.

Keywords : Number of Children, Fertility Rate, Count Data Models.

5.
İŞ KANUNU KAPSAMINDA ESNEK ÇALIŞMAYA YENİ YASAL YAKLAŞIMLARIN ÇALIŞMA HAYATINA ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Gökçe CEREV

ÖZ:
Bu çalışmada, değişen ve gelişen toplumsal yaşantının, çalışma ilişkilerine bir yansıması olan esnek çalışma kavramı üzerinde son dönemde Türkiye’de yapılmak istenilen yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerin çalışma hayatında ortaya çıkarabileceği sosyo-ekonomik sorunlar incelenmiştir. Çalışmada, esnek çalışma kavramının çalışma hayatındaki uygulama şekillerinin 4857 sayılı kanun içerisinde bulunan düzenlemeleri ortaya konulmuş, esnek çalışma uygulamaları üzerinde yapılmak istenen düzenlemelerin özellikle emek değerini üreten işçi kesiminin talepleri ve beklentileri ile uyuşmadığı tespit edilmiştir. Yapılacak olan düzenlemelerden önce çalışma ilişkilerinin üçlü mekanizması olan işçi, işveren ve bunların temsilcileri ile devletin toplumsal ve sosyal diyalog çerçevesinde ortak bir mutabakata varmalarının çalışma ilişkilerine olumlu katkılar sağlayarak, toplumun genel refahını artıracağı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler : İşçi, Işveren, Devlet, Istihdam, Esnek Çalışma.
ABSTRACT:
In the study, recently planned legal regulations in Turkey on the concept of flexible working as a result of changing and developing social life and the socio-economical problems that these regulations may arise in business life were studied. In the study, the flexible working practices defined in the regulations under the law no. 4857 were explained and it was observed that the current regulations focusing on flexible working practices contradict with the demands and expectations of working class that generates labor value in particular. It’s noticed that prior to these regulations, the three mechanisms of working relations; employees, employers and their representatives and the representatives of the governments should try to reach an agreement and that this agreement will prompt positive contributions to their working relations and positive impact on overall well-being of the society.

Keywords : Employee, Employer, Government, Employment, Flexible Working

SÖYLEŞİ/INTERVIEW
6.
SÖYLEŞİ
Hakim (E.) Abdulvahap SUNA


DAVET YAZILARI/NOT PEER REVIEWED ARTICLES (SPECIAL)
7.
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN EMNİYET-SEN KARARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ

ÖZ:
Anayasa Mahkemesi, 4688 sayılı yasanın gerek “emniyet hizmetleri sınıfı” ve gerekse “emniyet teşkilâtında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel” için öngördüğü mutlak sendika yasağını kısmen iptal etti. Oyçokluğuyla aldığı kararla, yasağın yalnızca ikinci bölümünü kaldırdı. AYM, ilkece, “örgütlenme özgürlüğünü demokratik toplumun temeli ve sendika hakkını da örgütlenme özgürlüğünün bir parçası olarak gördü. Bununla birlikte, poliste disiplin ve hiyerarşiyi bozacağı, iç güvenlik hizmetlerinin aksamasına yol açacağı gerekçeleriyle, “emniyet hizmetleri sınıfı” personeli için öngörülen sendika yasağının, “meşru bir amaca” dayandığı ve demokratik toplum gereklerine uygun olduğu, böylece polise sendika hakkı tanınmasının demokratik toplum düzeniyle çeliştiği(!) sonucuna vardı. Dört karşıoy yazısından üçü, çoğunluk kararına katılmadı. Biri ise, kaldırılan yasağın da sürdürülmesi gerektiğini savundu. AYM kararı, örgütlenme hakkının her türünden yoksun bırakılan emniyet hizmetleri sınıfı personeline ilişkin mutlak sendika yasağını, ilk kez kullanılan bir insan hakkının özüne dokunan bir düzenleme oluşunun gerektirdiği özen, derinlik ve ciddilikten uzak bir yöntem izleyerek inceleyip karara bağladı. Ulusalüstü sendikal haklar hukukunu, özellikle içtihatlar boyutuyla göz önünde bulundurmadı. Ne kendi içtihatlarına ne de derece mahkemelerine yönelttiği haklı eleştirinin gereklerine uydu. Demokratik Avrupa ülkelerindeki uygulamaları ve gelişmeleri de dikkate almadı. Devletin Ankara Valiliği kanalıyla sürdürdüğü ve ilk perdesini bir tür “Pirus zaferi” olarak kazandığı amansız “hukuksuzluk savaşımı”, er geç, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nde ulusalüstü hukukun üstünlüğünün zaferiyle sonuçlanacaktır. Gel gör ki, tazminat ödemeyi hukuka uygunluk sayan yerleşik resmi yaklaşım, bu konuda iyimser olma olanağı tanımıyor ne yazık ki!

Anahtar Kelimeler : Emniyet-Sen, Polis Sendika Hakkı, Anayasa Mahkemesi, Ulusalüstü Hukuk.

8.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE EĞİTİMİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI
Dr. Teoman AKPINAR / Dr. Eren ÖĞÜTOĞULLARI

ÖZ:
Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli gördüğümüz eğitim konusu incelenmiş, eğitim ihtiyacının belirlenerek eğitimin planlanması ve uygulanması konuları ele alınarak, çalışanları iş kazası ve meslek hastalıklarından korumak için verilecek olan eğitimlerin nasıl daha etkin ve faydalı olabileceği araştırılmıştır. Çalışmada, iş sağlığı ve güvenliğinde çalışanların eğitimi açısından; kimin, ne öğreteceği, nasıl öğreteceği ve nerede öğreteceği soruları araştırılmış; eğitimlerin etkin ve kalıcı olması için görsel ve işitsel araçların kullanılması ve mutlaka uygulama yapılarak eğitimin kalıcılığının sağlanması gerekliliği vurgulanmıştır. Çalışmada kaynak tarama yöntemi uygulanmış, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile yapılan görüşmeler de çalışmaya yön vermiştir.

Anahtar Kelimeler : İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim, Çalışan, Iş Kazası ve Meslek Hastalığı.
ABSTRACT:
In this study, the educational issues that is to be considered important in terms of occupational health and safety have been examined. Determining the educational requirements, taking into consideration the planning and implementation of training, it was investigated how the training to be provided will be more effective and useful in order to protect the employers from the occupational accidents and diseases. In this study, in terms of the training of employees regarding in the occupational health and safety, having been researched the questions of who, what to teach, how to teach and where to teach; the use of visual and auditory tools and an absolute necessity of practicing to ensure the permanence of education were emphasized for getting an effective and permanent training. Being applied the literature scanning method, the interviews carried out with the occupational safety experts and doctors also gave direction to this study.

Keywords : Occupational Health and Safety, Education, Employer, Occupational Accident, Occupational Disease.

9.
60’lı Yıllarda Sosyal Diyalog: TÜRK-İŞ / BAKANLAR TOPLANTILARI
Derleme: Hasan Tahsin Benli


BELGE METİNLER /TEXT DOCUMENTS
10.
TÜRK-İŞ İLE HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ ARASINDA YAPILAN 4. GÖRÜŞME TUTANAĞITürk Metal Sendikası