ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Değerli ve kıymetli okuyucularımız, Türk Metal Sendikası olarak sizler için çıkarmış olduğumuz “KARATAHTA İş Yazıları Dergisi” ile birlikte sizlere kaliteli ve güvenilir hizmet sağlamak için çalışmaktayız. Çalışmalarımızı yaparken kişisel verilerin korunmasının kişilerin temel hakkı olduğuna inanarak, verilerinizin güvenliğini en üst seviyeye çıkartma konusunda hassasiyetle yaklaşmaktayız. “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türk Metal Sendikası “Türk Metal” tarafından, özet olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Türk Metal’in, 6698 sayılı Kanun uyarınca;

İrtibat Kişisi: Özge YAŞAR Telefon: +90 0312 292 64 00

 

 1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir Kişisel verileriniz; ücretsiz olarak verilen dergimizden faydalandırmak ve gerekli işlemler, dergi ve içerik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına ve ayrıca derginin ilgili kişilere ulaştırılabilmesi adına gerekli çalışmalar için işlenmektedir.

 

 1. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; dergi kapsamında yer alan içeriklerin oluşturulması amacıyla; içerik yazarlarına ve ilgili kurum ve kişilere, dergi basım ve yayın işlemleri amacıyla; ilgili basım ve yayım kurumlarına, dergi sürekliliğini sağlamak amacıyla; ilgili ajans ve iş ortaklarına, derginin adrese ulaştırılması amacıyla; kargo ve kurye iş ortaklarına, dergi içerik ve çalışmalarının analiz ve reklamcılık faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla ilgili birim ve iş ortaklarına ve ayrıca Türk Metal adına yürütülen faaliyet, iş ve işlemler için, iş ortaklarına, üyelerine, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz Türk Metal tarafından, farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Türk Metal sendikal faaliyetlerinin uygulanması ve yürütülmesi amacıyla, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi içerik oluşturulması, basım ve yayımı ile iletilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Türk Metal kişisel veri politikaları çerçevesinde yer alan amaçlar doğrultusunda, sendikal faaliyetlerin yürütülmesi ve dergi faaliyetlerinin yürütülmesi için fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı fiziki veya elektronik olarak toplanabilir.

 1. İlgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Türk Metal’in Beştepe Mah. 4. Sok. No: 3 Söğütözü - Yenimahalle/ANKARA adresine Noter aracılığıyla veya birebir başvurunuz ile iletmeniz durumunda Türk Metal talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Türk Metal tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Türk Metal Sendikası