ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023

Yayın Politikası ve Etik İlkeler

 • KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, dört ayda bir (yılda üç kez Nisan-Ağustos-Aralık) yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.
 • Dergide yayımlanabilecek yazılar (makale, karar incelemeleri ve çeviri), çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, iş ve sosyal güvenlik hukuku, endüstri ilişkileri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji, sosyal politika, sosyal gelişmeler ve sorunlar, gelir dağılımı ve yoksulluk, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi, işçi sağlığı - iş güvenliği ve benzeri konu alanlarını içeren yazılardır. Yazıların dili Türkçe’dir.
 • Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergide yayımlanan yazıların her türlü telif hakkı Türk Metal Sendikası’na aittir.
 • Dergide yayımlanan yazıların her türlü hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazar(lar)ına aittir.
 • KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, açık erişimli bir dergi olup, derginin hem online hem de basılı haline erişim için herhangi bir bedel ödenmez. Derginin tüm sayılarına www. dergikaratahta.com web sitemizin “Güncel Sayı” ve “Arşiv” bölümlerinden ücretsiz olarak ulaşılabilir.

 

Editörün Etik Sorumlulukları

 • Editör gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, cinsiyet tercihi, tabiiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirir. 
 • Editör, hakem değerlendirme sürecini başlatmadan önce gelen yazıları içerik, özgünlük, sadelik ve derginin odak ve kapsamına göre değerlendirerek yazıları kabul etme veya reddetme konusunda tam yetki ve sorumluluk sahibidir.  
 • Editör, yazıların yayımlanması için adil bir çift kör-hakem değerlendirme süreci sağlar. Bu bağlamda hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar.
 • Editör, yazılar ve yazar(lar) ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulmasını garanti altına alır.
 • Editör; yazar(lar) ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar veya rekabet çatışmasına olanak vermez.
 • Editör, hakem raporları doğrultusunda yazar(lar)dan, yazılarında bazı düzeltmeler yapmaları isteyebilir. Editör, hakem raporlarını değerlendirirken tereddüt etmesi durumunda yeni bir hakem ataması ve yayın kurulunun görüşüne sunulması gibi seçeneklere başvurulabilir.
 • Sadece Editör, hakemlerin atamasında tam yetkiye sahip olup yazıların yayımlanması ile ilgili sonuç kararından da kendisi sorumludur. Ancak, değerlendirme süreci sonunda karar verme aşamasında hakemlerin görüşlerini dikkate almaktadır.
 • Editör, notları yoluyla gerektiğinde düzeltme yayımlar.
 • Yayının içeriği ve toplam kalitesinden Editör sorumludur.

 

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

 • Dergide çift taraflı kör hakem sistemi uygulanır. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Hakemlerin değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. 
 • Hakemler bir yazının düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden fazla düzeltme talep edebilir.
 • Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 6 haftadır.
 • Hakemler sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Hakem kararları nesnel olmalıdır. Hakemler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, tabiiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın tarafsızlık ve gizlilik içerisinde bilimsel içerik açısından değerlendirir. Bu ilke gereğince hakemler, inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayımlandıktan sonra kullanmalıdırlar.
 • Hakemler gönderilen bir yazının içeriğinin kendi bilimsel alanı ya da birikimi ile uyumsuz olduğunu ve/veya değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşündüğünde, yazıyı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 • Hakem, çalışmanın yazarını fark ya da tahmin ederse bunu dergi editörlüğüne bildirmeli ve hakemlikten çekilmelidir. Benzer şekilde hakem, değerlendirme sürecinde gönderilen çalışmanın konusuna çok benzer bir konu üzerine bir araştırma yürütüyorsa bunu dergi yönetimine bildirip hakemlikten çekilebilme hakkına sahiptir.
 • Hakemler değerlendirmelerini yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
 • Hakemler yazar tarafından atıf yapılmamış yayımlanmış ilintili yayınları belirtmelidir. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması ve yazar tarafından yapılan telif hakkı ihlali ve intihal durumlarının farkına vardığında Editöre bildirilmesi ile yükümlüdürler.
 • Hakemler makale değerlendirme formunu eksiksiz doldurmalı, ret kararı verilmesi halinde gerekçeli bir rapor hazırlamalıdır.
 • Hakemler değerlendirmeyi kabul ettikleri yazıları zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir. 

 

Yazar(lar)ın Etik Sorumlulukları

 • Dergiye gönderilen yazıların bilimsel yayın etiğine (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu belirtmemek) aykırı olmamalıdır.
 • Dergiye gönderilen yazılar özgün olmalıdır. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda ilgili çalışmalara eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir. Kaynakça listesi eksiksiz olup doğru hazırlanmalı ve alıntı yapılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.
 • Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gerekir.
 • Dergiye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak gönderildiği kabul edilir.
 • Yazıya katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalıdır. Değerlendirme süreci başlamış bir yazının, yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.  Bununla beraber, çalışmalarda önemli derecede payları olan kişiler ortak yazar olarak belirtmelidir. Bir yazı, yazarlarının tümünün rızası olmadan yayımlanamaz.
 • Hakemler tarafından düzeltme istenmiş olan yazılar, gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla yazarlarına tekrar gönderilir. Yazar(lar), hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Düzeltilmiş metnin belirtilecek süre içerisinde dergiye ulaştırılması yazar(lar)ın sorumluluğundadır.
 • Yazar(lar)ın, yayımlanmış, ön kontrol veya değerlendirme aşamasındaki yazılarla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Dergide yayımlanan yazıların her türlü hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazar(lar)ına aittir.

 

Etik Kurallar 

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, “Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ile Yayın Etiği Komitesi (Committe on Publication Ethics -COPE)’nin “COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu” ve “COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu” kapsamında etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak TÜBİTAK/ULAKBİM (TRDİZİN) Standartları esas alınarak yayımlanmaktadır. 

Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde ifade edilen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler aşağıda belirtilmiştir.

Yazar(lar)ın belirtilen araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulunmaması ve etik kurallara uyması beklenmektedir.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

 • İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek
 • Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
 • Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
 • Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
 • Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
 • Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.

Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

 • Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.
 • Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak.
 • Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.
 • İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.
 • İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.
 • Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak.
 • Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.
 • Araştırma ve deneylerde; hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak, mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.
 • Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak.
 • Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.

Okuyucu, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi’nde yayımlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikâyeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman dergikaratahta@turkmetal.org.tr   adresine mail atarak şikâyette bulunabilir.  

Türk Metal Sendikası