ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023

Yazım Kuralları

 • Derginin yazı dili Türkçe’dir. Kullanılan dil en son şekliyle Türk Dil Kurumu(TDK)’nun sözlük ve yazım kılavuzuna uygun olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek yazılar, yazar(ların) ismi, kurumu ve açık adresi, “ORCID iD” bilgisi ile telefon numarası ve e-posta adresinin bulunduğu üst kapak sayfası ile gönderilmelidir.
 • Dergiye gönderilecek yazılarda Türkçe ve İngilizce başlık ile “ÖZ” ve “ABSTRACT” mutlaka bulunmalıdır. Öz ve Abstract bölümlerinin toplamı 400 kelimeyi geçmemelidir. Yazıdaki konuyu tanımlayan “Anahtar Kelimeler” ve “Keywords” 3-6 kelime arasında olmalıdır.
 • Dergiye gönderilen yazılarda “GİRİŞ”  ve  “SONUÇ” bölümü bulunmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşlukları 2,5 cm; 12 punto Times New Roman yazı karakteri, iki yana yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 1,5 satır aralığında hazırlanmalıdır.  Yazı içindeki dipnotlar: sayfa altında, 10 punto Times New Roman yazı karakteri, iki yana yaslı, satır sonu tirelemesiz ve 1 satır aralığında olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek yazıların: şekil, grafik ve tabloları, derginin belirttiği formata uygun ve A4 kâğıt boyutunu aşmayacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Yazılardaki şekil, grafik ve tablolar metin içinde, başlık ve sıra numarası ile yer almalıdır. Şekil, grafik ve tabloların altındaki notlar bu materyalleri ana metne bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme amacını taşımalıdır. Konu hakkında ek bilgi içeren dipnot, şekil, grafik ve tablolar olabildiğince atıf yapılan sayfada veya hemen devamında yer almalıdır.
 • Dergiye gönderilecek yazılar, açıkça tanımlanmış ve numaralandırılmış bölüm ve alt bölümlere ayrılmalıdır. Alt bölümler 1.1. (1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, vb. şeklinde numaralandırılmalıdır. ÖZ, ABSTRACT, GİRİŞ ve SONUÇ numaralandırılmış bölümlere dâhil edilmemelidir.

1. BÖLÜM BAŞLIKLARININ TAMAMI BÜYÜK HARFLERLE YAZILMALIDIR

1.1. İkinci Alt Seviye Başlıklarda Yer Alan Kelimelerin Sadece İlk Harfleri Büyük Yazılmalıdır

1.1.1. Üçüncü Alt Seviye Başlıklarda Yer Alan Kelimelerin Sadece İlk Harfleri Büyük Yazılmalıdır

1.1.1.1. Dördüncü alt seviye başlıklarda sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır

 • Metin içinde sık tekrarlanan ve birçok kelimeden oluşan, makalenin çalışma konusuna özgü isimler için kısaltma yapılabilir. Kısaltılacak isim ilk kullanıldığı yerde açık bir şekilde yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış hali belirtilmelidir. Daha sonraki kullanımlarda sadece kısaltılmış hali kullanılmalıdır.
 • Metin içinde yer alması uygun görülmeyen açıklamalar için sayfa altı dipnot yöntemi kullanılmalıdır. Dipnotlar içinde yapılacak atıflarda da aşağıdaki yöntem uygulanmalıdır.
 • Yazıda yararlanılan ve gönderme yapılan kaynaklar, American Psychological Association (APA) referanslama sistemine uygun gösterilmelidir. 
 • Buna göre; Kitap ve makalelere metin içindeki atıflarda yazarın soyadı ve yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) eklenmelidir.:

Tek yazarlı kitaplara atıfta bulunurken

 • Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,

Dominelli’ye (2002: 66) göre….

 • Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa,

… (Şahin, 2010: 67). 

şeklinde yazılmalıdır.

Metinde iki yazarlı kitaplara atıfta bulunurken:

 • Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,

Carr ve Chen’e (2004: 9) göre…

 • Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa,

… (Carr ve Chen, 2004: 9). 

şeklinde yazılmalıdır.

Metinde üç veya daha fazla yazarlı kitaplara atıfta bulunurken:

 • Yazarların adı cümle içinde geçiyorsa ilk atıfta,

Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow, ve Bach’a (1993: 1120) göre…

Takip eden atıflarda,

Kernis ve diğerlerine (1993: 1130) göre…

 • Yazarların adı cümle içinde geçmiyorsa ilk atıf,

… (Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow ve Bach, 1993: 1120).

Takip eden atıflar,

…(Kernis ve diğerleri, 1993: 1130).

şeklinde yazılmalıdır.

 • Aynı yazarın farklı tarihli eserlerine atıflar,

… (Benjamin, 1992: 87; 2001: 84).

şeklinde yazılmalıdır.

 • Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışmalara yapılan atıflar a, b, c harfleri ve virgül ile birbirinden ayrılarak

…(Doğan ve Şencan, 2007a, 2007b). 

…(Glenn ve Johnson, 1964a: 90)

…(Glenn ve Johnson, 1964b: 90)

şeklinde yazılmalıdır. 

 • Yazarı olmayan çalışmalara yapılan atıflar, 

(Eserin Adı –Uzun İse Eserin İlk İki Kelimesi- Yıl: Sayfa No)

…(College Cost Book, 1983: 54) 

şeklinde yazılmalıdır. 

 • Tarihi olmayan çalışmalara yapılan atıflar ‘t.y.’ (tarih yok) kısaltmasıyla gösterilir, 

…(İnan, t.y.: 11). 

şeklinde yazılmalıdır. 

 • Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) yayınlarına metin içindeki atıflarda kurum adı ve yayın tarihi (gerekliyse sayfa bilgisi eklenmelidir. 
 • Atıf cümle içinde geçiyorsa ilk atıfta,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  (TÜBİTAK, 2013)…

Takip eden atıflarda:

TÜBİTAK (2013)…

 • Atıf cümle sonunda yapılıyorsa,

…(TÜBİTAK, 2013).

 • Cümle sonunda birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmeli ve atıflar noktalı virgülle ayrılmalıdır.

(Altar, 2006: 74; Cangal, 2005: 42; Say, 1997: 98; Sun, 2006: 56;  Zeren, 2003: 22;).

 • Kaynaklar yazının sonunda ayrı bir sayfada “KAYNAKÇA” başlığı altında verilmelidir.
 • Kaynakça listesinde bütün yazarların isimleri soyadına göre alfabetik yer almalıdır. Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır. Aynı yılda yapılan çalışmalar için a, b, c ibareleri kullanılmalıdır ve bunlar metin içinde yapılan atıflarda da aynı olmalıdır.
 • Kaynakça’da kitaplar: Yazar Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl), Başlık, Baskı, Basıldığı Yer: Basımevinin İsmi. ile gösterilmelidir.

Başar, E. (2010), Demografiye Giriş, Ankara: Gazi Kitabevi.

Makal, A., Toksöz, G. (2015), Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ankara: İmge Kitabevi.

Glenn, W. H., Johnson, D. A. (1964a), Calculating Devices, London: John Murray.

Glenn, W. H.,  Johnson, D. A. (1964b), Graphs. London: Murray.

 

 • Kaynakça’da makaleler: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl), Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt Numarası (Sayı), İlk ve Son Sayfa Numaraları ile gösterilmelidir.

Tiryaki, D., Tatar, M. (2000), Sağlık Sigortası: Teori ve Uygulama, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11 (1), 103-132.

 • Kaynakça’da kitap bölümü: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl), Bölümün Başlığı, (Ed. Editörün Adının Baş Harfleri. Soyadı), Kitabın Adı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Şehir: Yayınevi ile gösterilmelidir. 

Erkmen, T. (2012), Örgüt Kültürü: Fonksiyonları, Öğeleri, İşletme Yönetimi ve Liderlikteki Önemi, (Ed. M. Zencirkıran.), Örgüt Sosyolojisi, 233–263, Bursa: Dora Basım Yayın.

Watson, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, (Eds. I. Nish), The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment, 108-112, Surrey: Japan Library.

 • Kaynakça’da editörlü kitap: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Ed.) (Yıl), Kitabın Adı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Şehir: Yayınevi ile gösterilmelidir. 

Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Ed.). (2006), Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, İstanbul: Papatya Yayıncılık.

 • Kaynakça’da çeviri kitap: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl), Kitabın Adı, (Çev. Çeviri Yapan Kişinin Adının Baş Harfleri. Soyadı), Şehir: Yayınevi ile gösterilmelidir. 

Deschenaux, H., Tercier, P. (1983), Sorumluluk Hukuku, (Çev. S. Özdemir), Ankara: Kadıoğlu Matbaası. 

 • Kaynakça’da bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) çalışmalarında: Grup/Tüzel Kişi Adı (Yıl), Çalışmanın Adı, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Şehir ile gösterilmelidir.

SGK (2012), Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik, Ankara. Şeklinde gösterilir.

 • Kaynakça’da internetten alınan dokümanlar: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl), Doküman Başlığı, http://www. … ile başlayan internet adresi, (Erişim Tarihi: Gün/Ay/Yıl). ile gösterilmelidir.

Guyot, K., Sawhill, I. V. (2020), Telecommuting will Likely Continue Long After the Pandemic, https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/04/06/telecommuting-will-likely-continue-long-after-the-pandemic/, (Erişim Tarihi: 15.01.2021).

 

 

 

Türk Metal Sendikası