ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023
1.
ÇOCUK VE GENÇLİK POLİTİKALARI AÇISINDAN SPORUN ÖNEMİ VE SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK UYGULAMALAR
IMPORTANCE OF SPORTS IN TERMS OF CHILDREN AND YOUTH POLICIES AND PRACTICES RELATED TO SYRIAN REFUGEES
Prof. Dr. Ersin KAVİ / Arş. Gör. Yusuf Ziya YILDIRIM
Sayı : 11 / Ağustos 2018
ÖZ:

Çocuklar ve gençler bir toplumun geleceği konumundadır. Dolayısıyla devletlerin, geleceklerini şekillendirmesi açısından çocuklara ve gençlere yönelik uyguladıkları sosyal politikalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu politikalar çok çeşitli alanlarda olabilir. Özellikle, sanat, spor ve bilimsel etkinlikler, organizasyonlar ya da mesleki yönlendirmeler hem çocukların ve gençlerin zamanlarını olumlu faaliyetlerle geçirmesini sağlamakta hem de ileride sahip olacakları mesleklerin temelleri bu yolla atılabilmektedir.

Özellikle sporun günümüzde çocuklar ve gençler üzerinde önemli bir etkisi söz konusudur. Spor dallarından da futbolun etki alanı ise diğerlerine göre daha fazladır. Bu nedenle çocuk ve gençlerin futbol bağlamında spora yönlendirilmesi daha kolay olmaktadır. Futbola yönlendirilen çocuk ve gençlerin, sahip oldukları enerjiyi bu alanda harcayacakları ve disipline olacakları düşünüldüğünde kötü alışkanlıklardan uzak kalma olasılıkları artmaktadır.

Suriyeli mülteciler açısından ise spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, özellikle Suriyeli çocuk ve gençlerin toplumsal entegrasyonunda önemli bir yer tutmaktadır. Öyle ki, spor özellikle de futbol dünyadaki çocuk ve gençlerin bir nevi ortak dili haline gelmiş durumdadır. Dolayısıyla, Suriyeli çocuk ve gençlerin içinde bulundukları toplumla kaynaşmasında ve zamanlarını olumlu şekillerde değerlendirmelerinde sporun önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır.

Bu çalışmada da genel olarak çocuk ve gençlik politikalarından bahsedilecek ve özellikle de sporun bu politikalar üzerindeki etkisi ele alınmaya çalışılacaktır. Bununla birlikte, Suriyeli mültecilere yönelik politikalar çerçevesinde sporun özellikle de futbolun çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi vurgulanarak, ilgili uygulamalardan örnekler verilecektir.Anahtar Kelimeler : Çocuk, Genç, Çocuk Politikaları, Gençlik Politikaları, Suriyeli Çocuklar, Suriyeli Gençler, Spor Politikası.
ABSTRACT:

Children and youth are the future of a society. Therefore, states social policies have an important place towards children and youth for shaping their future. These policies may be in many different areas. Especially, activities, organizations and vocational guidance about art, sport and some other technical issues ensure that both children and youth spend tehir time with favourable times and also with this way their future profession can based.

Nowadays espically sport have important effect on children and youth. And football in sports have more wider effect than other. Fort his reason its more easy to direct children and youth to the sport via football. When its considered that the children and youth which are directed to the football have to be spent their energy in this area and will be disciplined, the possibilities of become distanced from having bad habits increases.

Extensions of sport activities take an important place for Syrian refugees, especially for social integration of Syrian children and youth. So that sport especially football has become a common language for children and yout all around the world. Therefore, sport has an important function for Syrian children and youth for integration with society within and make use of their time positively

In this study, children and youth policies will be mentioned and especially effects of sport to this policies will be handled. In addition to this, sport’s and especially football’s effect on Syrian children and youth will be emphasize and given examples from some practices.Keywords : Children, Youth, Children Policy, Youth Policy, Syrian Children, Syrian Youth, Sports.

Türk Metal Sendikası