ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023
1.
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ
PERMANENT INCAPACITY INCOME IN OCCUPATIONAL ACCIDENT AND OCCUPATIONAL DISEASE INSURANCE
Arş. Gör. Emrah ÇETİN / Arş. Gör. Ali Said YAZICI
Sayı : 11 / Ağustos 2018
ÖZ:

İş kazaları ve meslek hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem ekonomik hem de sosyal açıdan birçok olumsuz neticeyi beraberinde getirmektedir. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasında amaç, bireylerin karşılaşabileceği mesleki risklere karşı ekonomik ve sosyal bir güvence sağlamaktır. Özellikle sigortalının meslekte kazanma gücünü belli bir oranda kaybetmesi neticesinde kendisine bağlanan sürekli iş göremezlik geliri veya sigortalının ölümü halinde geride kalan hak sahiplerine sağlanan yardımlar, ortaya çıkan sosyo-ekonomik kaybı gidermek adına oldukça önemlidir.

5510 sayılı Kanun’un 19. ve 20. maddelerinde sürekli iş göremezlik geliri düzenlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, kısa vadeli sigorta kollarından iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan sürekli iş göremezlik geliri konusunu son mevzuat değişiklikleri, Yargıtay kararları ve doktrin görüşleri çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde ele almaktır.Anahtar Kelimeler : İş Kazası, Sürekli İş Göremezlik Geliri, Meslek Hastalığı
ABSTRACT:

Occupational accidents and occupational diseases lead bad consequences in terms of economics and social for Turkey like other countries in the world. The aim of occupational accident and occupational disease insurance is to provide economic and social guarantee against the occupational risks which individuals may meet. In particular, it is important both provision of permanent incapacity income as a result of the loss of the insured's earning capacity in profession in a certain rate and benefits provided to the surviving beneficiaries in the event of the death of the insured, in the name of compensate for socio-economic loss.

Permanent incapacity income is prescribed in the articles 19 and 20 of Act No. 5510. The aim of this study is to examine on the subject of permanent incapacity income from occupational accident and disease insurance in short-term insurance branches in the framework of recent legislative amendments, doctrine and jurisprudence of Supreme Court in detail.Keywords : Occupational Accident, Permanent Incapacity Income, Occupational Disease.

Türk Metal Sendikası