ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
FESİH YASAĞI İLE İŞVERENİN KISA ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN KULLANDIRMA HAKKININ SINIRLARI, FESİH YASAĞININ ÖRTÜLÜ ŞEKİLDE DELİNMESİ
LIMITS OF THE EMPLOYEE'S AUTHORITY TO USE SHORT WORK AND UNPAID LEAVE, USE OF THE PROHIBITION OF TERMINATION CONTRARY TO ITS PURPOSE
Yasemin YÜCESOY
Sayı : 20 / Ağustos 2021
ÖZ:

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde hem kriz yönetimi hem de işsizlikle mücadelede istihdam politikası olarak kullanılan kısa çalışma uygulaması yanı sıra “ ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği” kurumları da hukukumuza girmiştir.

İşyerindeki kısa çalışma uygulamasından yararlanma hakkı olmayan işçiler için getirilen ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği gibi yeni sosyal araçlarla işçilere istihdam güvencesi ve belirli bir gelir güvencesi sağlanması öngörülürken, bu güvencelere erişimin de güvence altına alınması gerekir.

Diğer yandan işverenin pandemi nedeniyle iş veremediği işçiyi kısa çalışma ve ücretsiz izne çıkartma hakkını Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi gereğince iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanması ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesi gereğince de işçiler arasında ayrımcılığa yol açmaması gerekir.

İşverenin iş verme koşulları olduğu halde iş vermemesi söz konusu ise, işverenin ücretsiz izin hakkını amacına uygun kullanmadığı, kötü niyetli kullandığı sonucuna varılabilir. Yahut işveren, işten çıkartmak istediği işçiyi fesih yasağı nedeniyle ücretsiz izne çıkartıyorsa, bu durum; ücretsiz izin adı altında örtülü biçimde fesih yasağının delindiği anlamına gelir.Anahtar Kelimeler : : Pandemi, Covid 19, Kısa Çalışma, Pandemi Ücretsiz İzni, Fesih Yasağı.
ABSTRACT:

While the employer should not use it maliciously in accordance with Article 2 of the Civil Code when using the right to short-time work and unpaid leave, it cannot use it in a way that causes discrimination in accordance with Article 5 of the Labor Law.

While the employer must use the right to short-time work and unpaid leave in accordance with the rules of goodwill and honesty in accordance with Article 2 of the Turkish Civil Code, it cannot use it in a way that causes discrimination in accordance with Article 5 of the Labor Law No. 4857.

While it is envisaged to provide employment security and a certain income security to workers with new social tools such as unpaid leave and cash wage support brought to workers who do not have the right to benefit from the short-time working practice in the workplace, access to these guarantees is expected to be guaranteed.

In the event that the employer does not provide employment despite the employment conditions, it can be concluded that the employer does not use the right of unpaid leave in accordance with its purpose and uses it maliciously. Or, if the employer puts the worker on unpaid leave due to the prohibition of termination, this means that the prohibition of termination has been violated, implicitly under the name of unpaid leave.Keywords : Pandemic, Covid 19, Short Work, Pandemic Unpaid Leave, Termination Prohibition.

Türk Metal Sendikası