ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023
1.
KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: BİR GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞMASI
DARK TRIAD AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A REVIEW
Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Merve AVCIOĞLU / Arş. Gör. Fatih YURDALAN
Sayı : 26 / Ağustos 2023
ÖZ:

Bu derlemenin temel amacı karanlık üçlü kişilik özellikleri ve örgütsel bağlılık değişkenleri arasındaki ilişkiyi daha önce ortaya konan literatür bulguları ile yeniden değerlendirerek incelemektir. Makale, narsistik, makyavelist ve psikopatik özelliklerin ayrı ayrı ve birlikte değerlendirildiği örgütsel bağlılık literatürüne dair bir gözden geçirme sunmaktadır. Narsistik kişilik özelliği, bireylerin kendilerini ön plana çıkarma, övgü alma ihtiyacı ve diğer çalışanlarla ilişkilerinde sorunlar yaratma eğilimi olarak tanımlanır. Makyavelist kişilik özelliği, bireylerin manipülasyon, çıkar odaklılık ve iş etiği problemleri ile ilişkilidir. Psikopatik kişilik özelliği ise duygusal soğukluk, empati eksikliği ve sorumluluk almada zorluk gibi özellikleri içerir. Makalede sunulan bulgular, karanlık üçlü kişilik özelliklerinin örgütsel bağlılık üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğini göstermektedir. Karanlık üçlü kişilik özelliklerine sahip bireylerin, işbirliği ve takım çalışması sorunları, iletişim ve ilişki sorunları, iş etiği ve dürüstlük sorunları gibi zorluklarla karşılaşabileceği vurgulanmaktadır. Ayrıca, karanlık üçlü kişilik özelliklerinin liderlik ve yönetim sorunlarına da katkıda bulunabileceği belirtilmektedir. Makale, iş ortamında karşılaşılan bu sorunlara karşı alınabilecek önlemleri de literatür bulguları ışığında tartışmaktadır. Örgütlerin, etik kuralların uygulanması, açık iletişim kanallarının sağlanması, liderlik eğitimleri ve çalışanların duygusal ihtiyaçlarının karşılanması gibi stratejiler geliştirmesi önerilmektedir.Anahtar Kelimeler : Makyavelizm, Narsisizm, Psikopati, Örgütsel Bağlılık.
ABSTRACT:

The main aim of this research is to re-examine the relationship between dark triad personality traits and organizational commitment variables, considering the existing literature findings. The article provides a review of the organizational commitment literature, where narcissistic, Machiavellian, and psychopathic traits are individually and collectively evaluated. Narcissistic personality trait is defined as individuals' inclination to self-promotion, the need for admiration, and a tendency to create problems in their relationships with other employees. Machiavellian personality trait is associated with manipulation, self-interest focus, and ethical issues in the workplace. Psychopathic personality trait includes characteristics such as emotional coldness, lack of empathy, and difficulty taking responsibility. The findings presented in the article demonstrate that dark triad personality traits can have negative effects on organizational commitment. Individuals with dark triad traits may face challenges such as collaboration and teamwork issues, communication and relationship problems, and ethical and honesty concerns. Additionally, it is noted that dark triad personality traits can contribute to leadership and management issues. The article discusses measures that can be taken to address these problems in the work environment. Strategies suggested for organizations include the implementation of ethical standards, the establishment of open communication channels, leadership training, and meeting employees' emotional needs.Keywords : Machiavellianism, Narcissism, Psychopathy, Organizational Commitment.

Türk Metal Sendikası