ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023
1.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAM SÜREÇLERİ: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI
Doç. Dr. Serap ÖZEN
Sayı : 3 / Aralık 2015
ÖZ:
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, bilimsel faaliyetleri ve öğretimini emek ve çalışan insan temelinde sürdüren, disiplinler arası bölümdür. Bir akademik programın öz değerlendirmesinde, programda yürütülen bilimsel araştırma ve yayınlar kadar, mezunların istihdam süreçleri de önemlidir. Programın işgücü piyasası ile ilişkisi ve uyumu, mezunlarının istihdamdaki durumu ile ortaya çıkar. Bu çalışmada, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri mezunlarının çalışma yaşamına geçişleri, istihdam koşulları, mevcut istihdam durumları ve lisans eğitimlerine yönelik değerlendirme ve algıları araştırılmıştır. Hazırlanan anketle 199 mezuna ulaşılmış ve veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Lisans Eğitimi, Mezunların Istihdam Süreçleri.
ABSTRACT:
The Department of Labour Economics and Industrial Relations is a multi-discipliner department in regard to its focus of scientific activities and of teaching on work and labour. It is significant to self-evaluation the departments’ success and progress not only in relation to its scientific research and publication outputs but also the employment prospects of its graduates. The employment situation of the graduates is a good medium to evaluate the departments’ relationship and harmonisation capacity with the labour market. This study aims to examine the labour market access, employment situations and working conditions of the graduates together with an evaluation of the perspectives of graduates on their subject and its fitting to the needs of jobs market. A questioner is applied to 99 graduates and the results are analysed by using the SPSS programme.

Keywords : The Department of Labour Economics and Industrial Relations, Undergraduate, Employment Prospects of the Graduates.

Türk Metal Sendikası