ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023
1.
PSİKOLOJİK TACİZ VE YILDIRMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BANKA ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
Prof. Dr. Serap PALAZ
Sayı : 5 / Ağustos 2016
ÖZ:
Bu araştırmanın amacı işyerinde psikolojik taciz ve yıldırma davranışlarının bankacılık sektöründe yaygınlığının belirlenmesi, karşılaşılan olumsuz davranışların adlandırılması ve demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin araştırılmasıdır. Buna ek olarak mesleki bir sağlık ve güvenlik sorunu olan işyerinde psikolojik taciz ve yıldırmanın muhtemel örgütsel etkilerini tespit etmek için bu tür davranışlara maruz kalma ile çalışanların iş tatmini, tükenmişlik duygusu ve işten ve meslekten ayrılma niyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı da incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre banka çalışanlarının yüzde 8’i kendilerini psikolojik taciz ve yıldırma mağduru olarak etiketlemiş, yüzde 4,5 ise çalışma arkadaşlarının bu tür davranışlara maruz kaldığına tanıklık ettiğini ifade etmiştir. Psikolojik taciz ve yıldırma davranışlarına maruz kalma ile iş doyumu arasında negatif, tükenmişlik düzeyi ve işten ve meslekten ayrılma niyetleri arasında ise pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Psikolojik Taciz ve Yıldırma, Banka Çalışanları, İş Doyumu, Tükenmişlik, İşten Ayrılma Niyeti, Türkiye.
ABSTRACT:
The aim of the study was to determine the bullying behaviours and its frequency among a group of banking employees, the association between workplace bullying and demographic variables such as age, gender, education, seniority and positions. In addition this study examines the relationship between workplace bullying and job satisfaction, burnout, and the intention to leave the job in the banking sector. Our findings indicate that a total of 8% of the respondents reported that they had been bullied, and 4,5% had witnessed others being bullied in the workplace during the last six months. Furthermore it is found that bullying was negatively related to job satisfaction and positively related to burnout and intention to leave the job.

Keywords : Bullying, Banking Employees, Job Satisfaction, Burnout, Intention to Leave Turkey.

Türk Metal Sendikası