ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023
1.
İŞ KANUNU KAPSAMINDA ESNEK ÇALIŞMAYA YENİ YASAL YAKLAŞIMLARIN ÇALIŞMA HAYATINA ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Gökçe CEREV
Sayı : 5 / Ağustos 2016
ÖZ:
Bu çalışmada, değişen ve gelişen toplumsal yaşantının, çalışma ilişkilerine bir yansıması olan esnek çalışma kavramı üzerinde son dönemde Türkiye’de yapılmak istenilen yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerin çalışma hayatında ortaya çıkarabileceği sosyo-ekonomik sorunlar incelenmiştir. Çalışmada, esnek çalışma kavramının çalışma hayatındaki uygulama şekillerinin 4857 sayılı kanun içerisinde bulunan düzenlemeleri ortaya konulmuş, esnek çalışma uygulamaları üzerinde yapılmak istenen düzenlemelerin özellikle emek değerini üreten işçi kesiminin talepleri ve beklentileri ile uyuşmadığı tespit edilmiştir. Yapılacak olan düzenlemelerden önce çalışma ilişkilerinin üçlü mekanizması olan işçi, işveren ve bunların temsilcileri ile devletin toplumsal ve sosyal diyalog çerçevesinde ortak bir mutabakata varmalarının çalışma ilişkilerine olumlu katkılar sağlayarak, toplumun genel refahını artıracağı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler : İşçi, Işveren, Devlet, Istihdam, Esnek Çalışma.
ABSTRACT:
In the study, recently planned legal regulations in Turkey on the concept of flexible working as a result of changing and developing social life and the socio-economical problems that these regulations may arise in business life were studied. In the study, the flexible working practices defined in the regulations under the law no. 4857 were explained and it was observed that the current regulations focusing on flexible working practices contradict with the demands and expectations of working class that generates labor value in particular. It’s noticed that prior to these regulations, the three mechanisms of working relations; employees, employers and their representatives and the representatives of the governments should try to reach an agreement and that this agreement will prompt positive contributions to their working relations and positive impact on overall well-being of the society.

Keywords : Employee, Employer, Government, Employment, Flexible Working

Türk Metal Sendikası