ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023
1.
KAMUDA ÇALIŞAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN MUVAZAALI İLİŞKİLERDEN VE İŞKOLU TESPİTİNDEKİ ZORLUKLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLARI
Prof. Dr. Nüvit GEREK
Sayı : 8 / Ağustos 2017
ÖZ:
Bazı kamu kuruluşları, genellikle belediyeler ve hastaneler bir takım işlerini alt işverenlere yaptırmaktadırlar. Ancak uygulamada epeyce sayıda alt işverenlik sözleşmesinin mevzuata aykırı, muvazaalı olduğu, asıl amacın hizmet vermekten ziyade işçi temin etmeye yönelik olduğu görülmektedir. Yargıtay çeşitli kararlarıyla alt işveren işçilerini korumuş ve muvazaalı alt işverenlik sözleşmeleri söz konusu olduğunda, alt işveren işçilerini asıl işverenin işçileri olarak değerlenirmiştir. Ancak Yargıtayın farklı daireleri bazan farklı muvazaa kriterlerini dikkate almaktadırlar. Bu nedenle alt işveren işçilerinin sorunları çözülememiştir. Mevzuata aykırı muvazaalı alt işverenlik sözleşmeleri işkolu tespitinde ve alt işveren işçilerinin üye olabileceği sendikalarn tespitinde de çeşitli sorunlara yol açmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Alt Işveren, Asıl Işveren, Alt Işverenlik Sözleşmesi, Muvazaa, Işkolu.
ABSTRACT:
Public institutions like municipalities and hospitals outsourse some of their work to subcontractors. However a significant number of subcontractor acts are illegal simulated acts that aim at providing employees, rather than services. The Court of Cassation protects subcontractor employees through various regulations and treats subcontractor employees involved in simulated acts as principal employer’s employees. However, some Court of Cassation offices have been observed to employ different simulation criteria. As a result of this, subcontractor employee’s issues have not been resolved. Simulated subcontractor employee acts also pose some handicaps in identification of the trade union these employees can be a member of.

Keywords : Subcontractor, Principal Employer, Subcontractor Act, Simulation, Branch of Industry.

Türk Metal Sendikası