ISSN: 2149-2417
Sayı : 25 / Nisan - 2023
1.
KULLANDIRILMAYAN SÜT İZNİNİN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABULÜNE YÖNELİK YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Şerefettin GÜLER
Sayı : 8 / Ağustos 2017
ÖZ:
Son yıllarda ülkemizde kadınların istihdamda daha fazla yer almaya başladıkları görülmektedir. Ancak, kadınların istihdam oranlarında son yıllardaki bu artışa rağmen, erkeklere oranla oldukça düşüktür. Bu durumu yaratan faktörlerden en önemlisi, kadının anne rolüdür. Son yıllarda yapılan yasa değişikliklerinde, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesine uygun çeşitli avantajlar sağlanmaktadır. Anne olarak kadın çalışan için en önemli konulardan biri de süt iznidir. Annenin bu süreyi bebeği ile geçirmesi bebeğin gelişimi için oldukça önemlidir. 4857 sayılı İş Kanununda süt izninin kullandırılmaması halinde bir ücret ödeneceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. İşverence süt izni verilmemesinin yaptırımı da, anılan yasanın 104’üncü maddesinde öngörülmüştür. Ancak, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, incelediğimiz bu kararında kullandırılmayan süt izninin fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde oldukça önemli bir karar vermiştir. Karar aynı zamanda bir içtihat değişikliği de olduğu için, incelemeye değer görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Annelik, Süt Izni, Fazla Çalışma Ücreti, Kadın Işçilerin Korunması, 4857 sayılı İş Kanunu.
ABSTRACT:
In recent years, it is observed that women in our country are taking more places in employment. However, the proportion of women in employment is much lower than that of men despite this increase in recent years. The maternal role of the woman is the leading factor in this situation. In the legislative amendments made in recent years, various advantages are provided in accordance with the principle of positive discrimination against women. One of the most important issues for women as a mother is breastfeeding leave. This period of motherhood is very important for the development of the baby. Within the Labor Code No. 4857, there is no explicit provision which requires pay a fee if the breastfeeding leave is not granted. The sanction for non-compliance to the breastfeeding leave is also envisaged in Article 104 of the cited code. However, the Court of Appeals’s 22nd Chamber has given a very significant decision that the unused breastfeeding leave should be regarded as overtime. The decision was also considered worthy of examination, as it was a precedent change at the same time.

Keywords : Maternity, Breastfeeding leave, Overtime pay, Protection of Women Workers, Labor Code No.4857

Türk Metal Sendikası