ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023
1.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA YÖNETİCİYE GÜVEN VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ: GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doç. Dr. Orhan KOÇAK / Ömer ÖZİŞLİ / Ömer Erdem KOÇAK
Sayı : 3 / Aralık 2015
ÖZ:
Sağlık hizmetleri sektörü insan odaklı, ertelenemeyen, sıfır hata düşüncesi ile yapılmaya çalışılan bir hizmet sektörüdür. Bu sektör sağlık çalışanlarının üstün gayret ve emekleriyle hizmet vermeye çalışmakla beraber; çalıştıkları ortam, karşılaştıkları hastalar ve yöneticilerin davranış biçimleri, çalışanların yöneticilerine olan güvenlerini etkilemektedir. Güven eksikliği, sosyal destek bulamamasına yol açarak, tükenmişlik sendromunun oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu çalışmada, Kocaeli İli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde çalışan 188 sağlık çalışanının, yöneticilerine güvenleri ile tükenmişlik durumları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışma bulguları olarak, duygusal güvenin, duygusal tükenmişliği azaltıcı bir etkisi olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Tükenmişlik, Güven, Yönetici, Sağlık Çalışanı.
ABSTRACT:
Health services is a human-oriented, irrecusable sector which is conducted through zero-defection. However, this sector involves excessive efforts and endeavors of emplo yees, relationships within the working environment may lead to burnout or not. Trust, as an indicator of built social support, may impede burnout. In this study, the relationship between health worker’s trust to managers and burnout of 188 employees working in Gölcük Necati Çelik State Hospital in Kocaeli province of Turkey is examined. Consequently, the findings show that only affective trust has an negative effect on burnout.

Keywords : Burnout, Trust, Manager, Health Worker.

Türk Metal Sendikası