ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023

Sayı : 26 / Ağustos - 2023


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
2023 TÜRKİYE’SİNDE GENÇLERİN KONUTA ERİŞİM SORUNU VE YENİ EKONOMİ MODELİNİN GETİRDİĞİ KUSURSUZ İMKÂNSIZLIKLAR
THE PROBLEM OF YOUTH ACCESS TO HOUSING IN TURKEY IN 2023 AND THE FAULTLESS IMPOSSIBILITIES OF THE NEW ECONOMY MODEL
Süleyman YEŞİL / Prof. Dr. Kamil ORHAN

ÖZ:

Türkiye’de gençlerin temel bir insan hakkı olarak kabul edilen konuta erişiminin önünde başta enflasyon ve işsizlik olmak üzere aşılması gereken çok sayıda engel bulunmaktadır. Söz konusu engeller, 2021 yılının Eylül ayında uygulanmaya başlanan Türkiye Ekonomi Modeli ile büyümüş ve adeta aşılamaz bir hale gelmiştir. Gençlerin kusuru olmaksızın ortaya çıkan konuta erişimdeki bu engeller sonucunda konuta erişimde adeta bir kusursuz imkânsızlık hali ortaya çıkmıştır. Çalışmada asgari ücret düzeyinde çalışanlar ile nitelikli işgücü kapsamında değerlendirilebilecek öğretmenlerin aylık gelirleri ile konuta erişim imkânları incelenmiştir. İncelemeler 2020 Mart, 2021 Ağustos, 2022 ve 2023 Mart dönemlerini içeren bir şekilde ve karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda asgari ücret düzeyinde çalışanlar ile öğretmenlerin Türkiye Ekonomi Modelinin sonuçlarından benzer biçimde olumsuz etkilendiği verilerle ortaya konulmuştur. Bu olumsuz etki asgari ücret düzeyinde çalışanlarda daha fazla hissedilmiştir.Anahtar Kelimeler : Konut Hakkı, Türkiye Ekonomi Modeli, Kusursuz İmkânsızlık.
ABSTRACT:

In Turkey, there are many obstacles to be overcome, especially inflation and unemployment, in front of young people's access to housing, which is considered a basic human right. These obstacles have grown and become almost insurmountable with the Turkish Economy Model, which started to be implemented in September 2021. As a result of these barriers in accessing housing, which emerged without the fault of the youth, a situation of faultless impossibility has emerged in accessing housing. In the study, those who work at the minimum wage level and teachers who can be considered within the scope of qualified workforce, possibility access to housing were examined with monthly income. The examinations were made comparatively and in a way that includes the periods of March 2020, August 2021, March 2022 and 2023. As a result of the examinations, it has been revealed by the data that those working at the minimum wage level and teachers are similarly negatively affected by the results of the Turkish Economy Model. This negative effect was felt more in those working at the minimum wage level.Keywords : Right to Housing, Turkish Economy Model, Faultless Impossibility.

2.
KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: BİR GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞMASI
DARK TRIAD AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A REVIEW
Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Merve AVCIOĞLU / Arş. Gör. Fatih YURDALAN

ÖZ:

Bu derlemenin temel amacı karanlık üçlü kişilik özellikleri ve örgütsel bağlılık değişkenleri arasındaki ilişkiyi daha önce ortaya konan literatür bulguları ile yeniden değerlendirerek incelemektir. Makale, narsistik, makyavelist ve psikopatik özelliklerin ayrı ayrı ve birlikte değerlendirildiği örgütsel bağlılık literatürüne dair bir gözden geçirme sunmaktadır. Narsistik kişilik özelliği, bireylerin kendilerini ön plana çıkarma, övgü alma ihtiyacı ve diğer çalışanlarla ilişkilerinde sorunlar yaratma eğilimi olarak tanımlanır. Makyavelist kişilik özelliği, bireylerin manipülasyon, çıkar odaklılık ve iş etiği problemleri ile ilişkilidir. Psikopatik kişilik özelliği ise duygusal soğukluk, empati eksikliği ve sorumluluk almada zorluk gibi özellikleri içerir. Makalede sunulan bulgular, karanlık üçlü kişilik özelliklerinin örgütsel bağlılık üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğini göstermektedir. Karanlık üçlü kişilik özelliklerine sahip bireylerin, işbirliği ve takım çalışması sorunları, iletişim ve ilişki sorunları, iş etiği ve dürüstlük sorunları gibi zorluklarla karşılaşabileceği vurgulanmaktadır. Ayrıca, karanlık üçlü kişilik özelliklerinin liderlik ve yönetim sorunlarına da katkıda bulunabileceği belirtilmektedir. Makale, iş ortamında karşılaşılan bu sorunlara karşı alınabilecek önlemleri de literatür bulguları ışığında tartışmaktadır. Örgütlerin, etik kuralların uygulanması, açık iletişim kanallarının sağlanması, liderlik eğitimleri ve çalışanların duygusal ihtiyaçlarının karşılanması gibi stratejiler geliştirmesi önerilmektedir.Anahtar Kelimeler : Makyavelizm, Narsisizm, Psikopati, Örgütsel Bağlılık.
ABSTRACT:

The main aim of this research is to re-examine the relationship between dark triad personality traits and organizational commitment variables, considering the existing literature findings. The article provides a review of the organizational commitment literature, where narcissistic, Machiavellian, and psychopathic traits are individually and collectively evaluated. Narcissistic personality trait is defined as individuals' inclination to self-promotion, the need for admiration, and a tendency to create problems in their relationships with other employees. Machiavellian personality trait is associated with manipulation, self-interest focus, and ethical issues in the workplace. Psychopathic personality trait includes characteristics such as emotional coldness, lack of empathy, and difficulty taking responsibility. The findings presented in the article demonstrate that dark triad personality traits can have negative effects on organizational commitment. Individuals with dark triad traits may face challenges such as collaboration and teamwork issues, communication and relationship problems, and ethical and honesty concerns. Additionally, it is noted that dark triad personality traits can contribute to leadership and management issues. The article discusses measures that can be taken to address these problems in the work environment. Strategies suggested for organizations include the implementation of ethical standards, the establishment of open communication channels, leadership training, and meeting employees' emotional needs.Keywords : Machiavellianism, Narcissism, Psychopathy, Organizational Commitment.

3.
SOSYAL GÜVENLİKTE KURUMSAL YAPIDA TERSİNE REFORM: SGK’DAN SSK’YA
THE REVERSE REFORM OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE TURKISH SOCIAL SECURITY SYSTEM: FROM SSI TO SII
Prof. Dr. Yusuf ALPER

ÖZ:

Sosyal sigorta kurumlarını diğer kamu hizmeti veren kamu kurumlarından ayıran temel ve ayırıcı özelliklerinin başında idari ve mali bakımdan özerk olmaları gelir. 1990’lı yılların başından itibaren finansman açıkları vermeye başlayan Türk sosyal sigorta kurumları, mali özerkliklerini de kaybetmişlerdir. Sosyal sigorta kurumlarının idari özerkliği ise fiili müdahaleler dolayısıyla çok sınırlı bir uygulama imkânı bulmuştur. Kurumların idari ve mali özerkliğinin zayıflığı kurumları; emeklilik yaşının değiştirilmesi ve prim afları gibi sisteme sosyal sigortacılık ilkelerine aykırı müdahalelerin konusu haline getirmiştir. Sosyal güvenlik reformunun bir ayağını oluşturan kurumsal yapıya yönelik düzenlemelerle ilgili 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile iki önemli değişiklik yapılmıştır. Bunlardan ilki daha önce üç ayrı kurum tarafından yapılan bütün sosyal sigortacılık işlemlerinin yeni “tek çatı” kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yerine getirilmesidir. İkincisi ise SGK’ya sosyal güvenlik politikalarının uygulanması ve geliştirilmesi görevinin verilmesidir. SGK’nın bu yeni görev alanı ile ilgili etkinliği arttıkça, sisteme yönelik “akılcı olmayan” müdahaleler azalacak, Kurumun hem idari hem de mali özerkliği güçlenecekti. Ancak, 2006 yılından günümüze kadar geçen 17 yıllık sürede SGK’nın bu ikinci görevi ile ilgili faaliyetleri hem yetersiz kalmış, hem de Kurumda bu görev alanı ile ilgili beklentiler de azalmıştır. SGK, birkaç istisnai faaliyet dışında, tamamen sosyal sigortacılık hizmetleri yapan, etkinlik ve başarı kriterlerini de bu görev alanı ile ilgili gelişmelerle belirleyen bir Sosyal Sigorta Kurumuna yani SSK’ya dönüşmek üzeredir. Bu, sosyal güvenlik reformunun başlangıç hedef ve amaçlarına aykırı “tersine bir dönüşüm” veya “tersine reform” anlamına gelmektedir.Anahtar Kelimeler : Sosyal Güvenlik Reformu, İdari Özerklik, Kurumsal Yapıda Tersine Dönüşüm, Tersine Reform.
ABSTRACT:

The main and distinctive feature that distinguishes social insurance institutions from other public institutions providing public services is their administrative and financial autonomy. Turkish social insurance institutions, which started to run financial deficits since the early 1990s, have lost their financial autonomy. Administrative autonomy of social insurance institutions, on the other hand, found a very limited application opportunity due to actual interventions. The weakness of the administrative and financial autonomy of the institutions has made it the subject of interventions against the social insurance principles, such as changing the retirement age and premium amnesties. Two important changes were made with the Social Security Institution Law No. 5502, regarding the regulations regarding the institutional structure, which is one of the pillars of the social security reform. The first of these is the fulfillment of all social insurance transactions, previously carried out by three separate institutions, by the new "single roof" institution, SGK. The second is to assign the SGK the task of implementing and developing social security policies. As the SGK's effectiveness in this new field of duty increased, "irrational" interventions towards the system would decrease, and both the administrative and financial autonomy of the Institution would be more strengthened. However, in the 17 years since 2006, the activities of the SGK regarding this second duty have been insufficient and the expectations from the Agency regarding this duty area have also decreased. Apart from a few exceptional activities, SGK has transformed into a Social Insurance Institution, namely SSK, which provides social insurance services and determines the efficiency and success criteria with the developments related to this field of duty. This means a "reverse transformation" or "reverse reform" against the initial goals and objectives of the social security reform.Keywords : Social Security Reform, Administrative Autonomy, Reversal in Institutional Structure, Reverse Reform.

SÖYLEŞİ/INTERVIEW
4.
SÖYLEŞİ
INTERVIEW
Prof. Dr. Ufuk AYDIN


ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI /SUPREME COURT DECISIONS
5.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA / SAYI: 32168)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 19 APRIL 2023, WEDNESDAY / ISSUE: 32168)6.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 05 MAYIS 2023 CUMA / SAYI: 32181)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 05 MAY 2023, FRIDAY / ISSUE: 32181)7.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 05 MAYIS 2023 CUMA / SAYI: 32181)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 05 MAY 2023, FRIDAY / ISSUE: 32181)8.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA / SAYI: 32193)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 17 MAY 2023, WEDNESDAY / ISSUE: 32193)9.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 23 MAYIS 2023 SALI / SAYI: 32199)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 23 MAY 2023, TUESDAY / ISSUE: 32199)10.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA / SAYI: 32221)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 14 JUNE 2023, WEDNESDAY / ISSUE: 32221)11.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA / SAYI: 32221)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 14 JUNE 2023, WEDNESDAY / ISSUE: 32221)12.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 16 HAZİRAN 2023 CUMA / SAYI: 32223)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 16 JUNE 2023, FRIDAY / ISSUE: 32223)13.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 04 TEMMUZ 2023 SALI / SAYI: 32238)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 04 JULY 2023, TUESDAY / ISSUE: 32238)14.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 29 AĞUSTOS 2023 SALI / SAYI: 32294)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 29 AUGUST 2023, TUESDAY / ISSUE: 32294)BELGE METİNLER /TEXT DOCUMENTS
15.
WİLHELM RÖPKE VE ALMAN EKONOMİK MUCİZESİ
WILHELM RÖPKE AND THE GERMAN ECONOMIC MIRACLE (WIRTSCHAFTSWUNDER)Türk Metal Sendikası