ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023

Sayı : 10 / Nisan - 2018


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
KADIN YOKSULLUĞU: YOKSULLUĞUN KADINLAŞMASININ TOKAT İLİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
POVERTY OF WOMEN: EVALUATION OF FEMINIZATION OF POVERTY THROUGH THE EXAMPLE OF TOKAT PROVINCE
Dr. Öğr. Üyesi Seda TOPGÜL

ÖZ:
Bu çalışmada yoksul kadınların durumlarını ortaya koyabilmek ve yoksulluk ile nasıl başa çıktıklarını Tokat ili özelinde inceleyebilmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Tokat il merkezinde yoksul mahallelerde yaşayan 242 kadına kolayda örnekleme ve kartopu örneklem yöntemlerine göre anket yapılmıştır. Anket çalışmasında kadınların sosyo-demografik özelliklerini, ekonomik durumlarını, yoksulluk tanımlamalarını ve kendilerini nasıl değerlendirdiklerini ortaya koyacak toplamda 30 soru yöneltilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 21.00 istatistik programı kullanılarak analiz edilerek değerlendirilmiş ve frekans (f), yüzde (%) yöntemi ile yorumlanmıştır. Araştırmada eğitim düzeyi düşüklüğünün düzgün işlere erişimi engellediği, kadını ev içi alanla sınırladığı ve mekansal yoksulluğa da yol açtığı belirlenmiştir. Çalışma aynı zamanda bir SWOT analizi içermekte ve yoksulluk araştırmalarına yol gösterici bir özellik taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler : Kadın, Yoksulluk, Kadın Yoksulluğu, Tokat, SWOT Analizi.
ABSTRACT:
In this study, it is aimed to be able to reveal the situation of poor women and to be able to examine how they cope with poverty in Tokat province. In this context, 242 women who live in poor neighborhoods in Tokat province were surveyed by random sampling methods and snowball sampling methods. In the questionnaire study, a total of 30 questions were asked about the socio-demographic characteristics of women, their economic status, poverty definition and how they assessed themselves. Data obtained from the study were analyzed by using the SPSS 21.00 statistical program and frequency (f) was interpreted by percentage (%) method. As a result of the research, it is revealed that the reason of poverty is the low education level. The low level of education also suggests that it hampers access to proper jobs, limits women to the domestic space and also causes spatial poverty. The study also includes a SWOT analysis and a guideline for poverty research.

Keywords : Woman, Poverty, Poverty of Women, Tokat, SWOT Analysis.

2.
ALAMANYA: DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL
GERMANY: ROAD OF NO RETURN
Dr. Öğr. Üyesi Hasan YÜKSEL

ÖZ:
Bu çalışmanın amacı Ernest George Ravenstein ve Everett S. Lee’nin göç kuramlarını kullanarak 1972 yılında çekilen ve Türk işçilerinin Almanya’ya göç etme serüvenini anlatan “Dönüş” filmini bilimsel düzlemde analiz etmektir. Göç konusu sosyal politikanın önemli sorunsallarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 1961 yılında Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İşçi Göçü Antlaşması’na paralel olarak Almanya’ya göç eden Türk işçi sayısında bir hayli artış yaşanmıştır. Söz konusu bu hareketlilik ve o dönem sosyal hayatında yaşananlar toplumun aynası niteliğindeki sinemaya da yansımış ve 1960’lardan günümüze kadar geçen sürede Almanya’ya göç konusunu işleyen onlarca film çekilmiştir. Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın başrolünü oynadığı Dönüş filmi de bunlardan sadece birisidir. Çalışmada göç ve tanımından hareketle göç teorilerine yer verilecek, uluslararası göç kavramı temelinde Almanya’ya işçi göçü Ravenstein’ın göç yasaları ve Lee’nin göçe neden olan faktörleri inceleyen kuramları kullanılmak suretiyle analiz edilecek ve söz konusu bu kuramlar çerçevesinde filmde Almanya’ya göç kararını etkileyen faktörler belirlenecektir.

Anahtar Kelimeler : Göç, Göç Kuramları, Sosyal Politika, Sinema, Film.
ABSTRACT:
The objective of the study is to analyze the film called “Return” that is based upon Turkish workers immigration to Germany and that was made in 1972 via Ravenstein and Lee’s methods. The issue of migration is one of the problematic areas of social policy. In particular, depending upon the Worker Immigration Treaty signed between Turkey and Germany in 1961, an increase took place for the number of Turkish workers immigrating to Germany. This set of mobility and the experiences in that eras’ social life were reflected to the cinema which was something like the mirror of a society and tens of films on Turkish immigration to Germany have been made since 1960. The film of “Return” in which Türkan Şoray and Kadir İnanır played the starring role is one of these films. In the study, moving from immigration and its definition, theories of migration will be mentioned and migration to Germany will be investigated on the basis of international migration concept by using Ravenstein’s Laws of Migration and Lee’s theory within the context of factors causing for migration and the factors that affect decisions for the migration in the film will be ascertained.

Keywords : Immigration, Immigration Theories, Social Policy, Cinema, Film.

SÖYLEŞİ/INTERVIEW
3.
SÖYLEŞİ
INTERVIEW
Prof. Dr. Yusuf ALPER


DAVET YAZILARI/NOT PEER REVIEWED ARTICLES (SPECIAL)
4.
OTOMOTİV SANAYİİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLAN KATKILARI
THE DEVELOPMENT OF AUTOMOBILE INDUSTRY AND ITS CONTRIBUTIONS TO TURKISH ECONOMY
Merve ÖZKAN

ÖZ:
Otomotiv sanayii temel olarak motorlu taşıt araçları ve bu araçların üretimi için gerekli parçaları üreten sanayidir. Bu sanayi, kendisi dışında birçok sanayi dalıyla yakın ilişki içindedir. Bunlar arasında özellikle demir-çelik sanayiini, lastik ve petrokimya sanayiini saymak mümkündür. Bunların yanı sıra ulaşım sektörü de otomotiv sanayii ile doğrudan bağlantılıdır. Otomotiv sanayii bu özelliği ve belirtilen sanayi dallarıyla olan yakın ilişkisi nedeniyle, var olduğu her ülkede, o ülkenin ekonomisi için lokomotif bir sanayi olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Otomotiv sanayii, Dış ticaret, İstihdam.
ABSTRACT:
Automobile industry is mainly produces motor vehicles and the related components for their production. Automobile industry has close links with other sectors. Specifically iron-steel industry and the industry for rubber and petro-chemicals can be regarded as the prominent ones among them. On the other hand automobile industry is directly linked with transportation sector and the automotive industry. Due to its characteristics and above-mentioned linkages, automobile industry is regarded as the leading sector for that specific country that it operates in.

Keywords : Automotive Industry, Foreign Trade, Employment.

BELGE METİNLER /TEXT DOCUMENTS
5.
KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLLERİ İLK İKİ ÖRNEK VE SON DURUM
PUBLIC SECTOR COLLECTIVE AGREEMENTS PROTOCOLS FOR FRAME WORK AGREEMENT FIRST TWO EXAMPLES AND THE FINAL SITUATION
Dr. Naci ÖNSAL

ÖZ:
Kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinin taraf kamu işveren sendikaları ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Hükümet arasında görüşülerek, toplu iş sözleşmelerinin sonuçlandırılacağı çerçevenin belirlendiği “Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü” nün imzalanması, protokolün niteliği ve son yasal değişiklikler sonucu nasıl amacından uzaklaştığı ve yeni düzenlemelerin hukuki anlamı bu makalenin konusudur.

Anahtar Kelimeler : Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri, Kamu İşveren Sendikaları, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşmaları Protokolü.
ABSTRACT:
The subject of this article is based on the negotiations which have been concluded between the parties of the collective agreement for public sector. The parties in question are Public Employers Union, Confederation of Turkish Trade Unions and the Government. The scope is specified and the Protocol for Framework Agreement in Public Sector is ratified. The characteristics of this protocol and how it became distant from its aim and the legal conception of recent amendments also constitute the basis of this article.

Keywords : Public Sector Collective Agreements, Public Employer's Unions, Protocol for Framework Agreement in Public Sector.

Türk Metal Sendikası